Google Adwords and Facebook Ads Specialist

Vcanbuy

ปริมณฑล-นครปฐม

  • มีความเชี่ยวชาญด้าน Google Adwords, Facebook Ads
  • มีความเข้าใจด้าน Google Analytics
  • มีความสามารถในการวางแผนงานและงบประมาณ

18 นาทีที่แล้ว

 

Applied
  • ประสบการณ์ด้านการทำระบบเครือข่าย
  • บริหารระบบ network infrastructure
  • ดูและพัฒนา web site องค์กร

26-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล