Maintenance Technician

S.B. Furniture Industry Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • เพศชาย อายุระหว่าง 20 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างกลโรงงาน
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ประปา ระบบปรับอากาศ

23-Jun-17

 

Applied
 • มีความรับผิดชอบ ,ซื่อสัตย์ ,ตรงต่อเวลา
 • สามารถเดินทางออกตรวจหน้างาน
 • ใจรักงานบริการ มีความคิดในเชิงบวก

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-35 ปี วุฒิ ปวช ขึ้นไป
 • ซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเคอร์ พริ้นเตอร์
 • ประจำสำนักสลากฯ สนามบินน้ำ นนทบุรี

23-Jun-17

 

Applied
 • ชาย 30 ปีขึ้นไป
 • ปวช.ขึ้นไปสาขาช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานด้านบริการ

22-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล