Maintenance Technician

S.B. Furniture Industry Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • เพศชาย อายุระหว่าง 20 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างกลโรงงาน
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ประปา ระบบปรับอากาศ

26-Apr-17

 

Applied
 • ซ่อมบำรุง ภายในโรงแรมฯ แอร์ ประปา
 • มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงภายในอาคาร 1 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปวช ปวส.ด้านช่างซ่อมแซ่ม

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 - 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช ขึ้นไป สาขาวิชาช่างทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ติดตั้งไฟฟ้า

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 - 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช ขึ้นไป สาขาวิชาช่างทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ติดตั้งไฟฟ้า

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับ ปวส. ขึ้นไปสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์

25-Apr-17

 

Applied

Carpenter / ช่างไม้

Inmind Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • ซ่อมเฟอร์นิเจอร์ไม้ เก็บรายละเอียดงานไม้
 • ช่วยยกของบ้าง
 • มีประสปการณ์ ทำงานเฟอร์นิเจอร์ไม้

24-Apr-17

 

Applied
 • ชาย 30 ปีขึ้นไป
 • ปวช.ขึ้นไปสาขาช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานด้านบริการ

24-Apr-17

 

Applied
 • ปวส ขึ้นไป การจัดการอุตสาหกรรม
 • สามารถใช้ความรู้ทางเครื่องกล และยานยต์
 • สามารถเขียนแบบ หรืออ่านแบบได้ดี

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรับผิดชอบ ,ซื่อสัตย์ ,ตรงต่อเวลา
 • สามารถเดินทางออกตรวจหน้างาน
 • ใจรักงานบริการ มีความคิดในเชิงบวก

21-Apr-17

 

Applied
 • สัญชาติไทย เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างกล ช่างไฟฟ้า
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี

24-Mar-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล