Carpenter / ช่างไม้

Inmind Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • ซ่อมเฟอร์นิเจอร์ไม้ เก็บรายละเอียดงานไม้
 • ช่วยยกของบ้าง
 • มีประสปการณ์ ทำงานเฟอร์นิเจอร์ไม้

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงแก้ไขเครื่องจักรเครื่องจักร
 • มีความรู้ความเข้าใจระบบไฟฟ้าโรงงาน
 • Motor – Relay , Magnetic Sensor Controller.

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรับผิดชอบ ,ซื่อสัตย์ ,ตรงต่อเวลา
 • สามารถเดินทางออกตรวจหน้างาน
 • ใจรักงานบริการ มีความคิดในเชิงบวก

19-May-17

 

Applied
 • ชาย 30 ปีขึ้นไป
 • ปวช.ขึ้นไปสาขาช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานด้านบริการ

17-May-17

 

Applied

Maintenance Technician

S.B. Furniture Industry Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • เพศชาย อายุระหว่าง 20 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างกลโรงงาน
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ประปา ระบบปรับอากาศ

17-May-17

 

Applied

Carpenter / ช่างไม้

Inmind Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • ซ่อมเฟอร์นิเจอร์ไม้ เก็บรายละเอียดงานไม้
 • ช่วยยกของบ้าง
 • มีประสปการณ์ ทำงานเฟอร์นิเจอร์ไม้

15-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล