Maintenance Technician

S.B. Furniture Industry Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

  • เพศชาย อายุระหว่าง 20 - 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างกลโรงงาน
  • มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ประปา ระบบปรับอากาศ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • มีความรับผิดชอบ ,ซื่อสัตย์ ,ตรงต่อเวลา
  • สามารถเดินทางออกตรวจหน้างาน
  • ใจรักงานบริการ มีความคิดในเชิงบวก

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • ชาย 30 ปีขึ้นไป
  • ปวช.ขึ้นไปสาขาช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์งานด้านบริการ

22-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล