• Execute negotiation for local contracts
 • Procuremetn experience in indirect category
 • Project management

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 27 - 35 ปี
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ อย่างน้อย 3-5 ปี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ด้านโลจิสติก,บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์งานจัดซื้อวัตถุดิบต่างๆ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน ได

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริหารยอดขาย ผลกำไร สินค้าที่รับผิดชอบ
 • บริหารการสรรหาสินค้าใหม่เพื่อจำหน่าย
 • ดูแลการเจรจาต่อรอง vendor

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Buyer House Brand
 • Hard Line & Soft Line Product
 • Retail Business Experience

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality
 • Bachelor's degree in any field
 • Knowledge about Sourcing Supplier / Audit supplier

13-Jan-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านบัญชี ทำรับ-จ่าย เจ้าหนี้ ลูกหนี้
 • ดูแลจัดทำ,จัดเก็บเอกสารทางบัญชี
 • มีความรู้ในงานบัญชี เข้าใจระบบเอกสาร

11-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Mechanical and any fields
 • Having Purchasing background in Electronics Mfg
 • Good command in English

11-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย หญิง อายุ ระหว่าง 26-38 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ ,เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ในงานจัดซื้อต่างประเทศโดยตรง

11-Jan-17

 

Applied
 • Find new alternative source of supply
 • Sourcing Material
 • Experience sourcing in electronic

10-Jan-17

 

Applied
 • Purchase and monitor all raw materials purchased
 • Issue purchase order
 • Coordinate with suppliers

10-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
 • กำกับ ดูแล ควบคุมการจัดซื้อสินค้าทุกประเภท

10-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล