• Bachelor’s Degree in a related field
 • Have considerable experience working
 • Strong negotiation, leadership and communication

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป
 • ปวส.ขึ้นไป
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงานจัดซื้อ
 • มีทักษะในการประสานงานและการเจรจาต่อรอง

23-May-17

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป

19-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล