• Male/Female age 23 years old up
 • Have experience in Oversea Purchasing
 • Good command in English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female age 35 years old up
 • Bachelor’s degree in any fields
 • Good command of spoken and written English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female age 23 years old up
 • Bachelor’s degree in any fields
 • Good command of spoken and written English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านบัญชี ทำรับ-จ่าย เจ้าหนี้ ลูกหนี้
 • ดูแลจัดทำ,จัดเก็บเอกสารทางบัญชี
 • มีความรู้ในงานบัญชี เข้าใจระบบเอกสาร

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Mechanical and any fields
 • Having Purchasing background in Electronics Mfg
 • Good command in English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย หญิง อายุ ระหว่าง 26-38 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ ,เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ในงานจัดซื้อต่างประเทศโดยตรง

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s in Marketing, Business management
 • Experience in purchasing of Electronic Components
 • Good command of English

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Have experiences in Corporate Affair and Admin
 • Able to communicate in English
 • Able to drive

24-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
 • กำกับ ดูแล ควบคุมการจัดซื้อสินค้าทุกประเภท

24-Jan-17

 

Applied
 • Find new alternative source of supply
 • Sourcing Material
 • Experience sourcing in electronic

24-Jan-17

 

Applied
 • Purchase and monitor all raw materials purchased
 • Issue purchase order
 • Coordinate with suppliers

24-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Execute negotiation for local contracts
 • Procuremetn experience in indirect category
 • Project management

23-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 27 - 35 ปี
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ อย่างน้อย 3-5 ปี

23-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality
 • Bachelor's degree in any field
 • Knowledge about Sourcing Supplier / Audit supplier

20-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล