Data Analytics (2 Position)

Venz Industrial Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

  • จบการศึกษาปริญญาตรี / โท สาขาสถิติประยุกต์
  • ประสบการณ์ทำงานกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องจักร
  • ประสบการณ์การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล