• Thai speaker, Conservation or Teaching experience
 • Volunteer Management, Health and Safety
 • Development opportunities,

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาภาษาอังกฤษ
 • งานสอน งานวิจัยหรือผลงานวิชาการ
 • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

21-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาการประถมศึกษา
 • งานสอน งานวิจัยหรือผลงานวิชาการ
 • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

21-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • งานสอน งานวิจัยหรือผลงานวิชาการ
 • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

21-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาการตลาด / บริหารธุรกิจ
 • งานสอน งานวิจัยหรือผลงานวิชาการ
 • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

21-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาการสื่อสารการตลาด
 • งานสอน งานวิจัยหรือผลงานวิชาการ
 • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

21-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาการจัดการโลจิสติกส์
 • งานสอน งานวิจัยหรือผลงานวิชาการ
 • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

21-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาการท่องเที่ยว และ/หรือการโรงแรม
 • งานสอน งานวิจัยหรือผลงานวิชาการ
 • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

21-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาการจัดการ / บริหารธุรกิจ
 • งานสอน งานวิจัยหรือผลงานวิชาการ
 • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

21-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล