• Learning Support Assistant
 • LSA
 • ครูสนับสนุนการสอนเด็กพิเศษ

24-Jan-17

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • รับผิดชอบภาระงานสอน
 • ผลิตผลงานวิจัย การบริการวิชาการ และงานประกันคุณภาพ
 • ให้คำปรึกษานักศึกษา นิเทศโครงการการเรียนรู้

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบภาระงานสอน
 • ผลิตผลงานวิจัย การบริการวิชาการ และงานประกันคุณภาพ
 • ให้คำปรึกษานักศึกษา นิเทศโครงการการเรียนรู้

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบภาระงานสอน
 • ผลิตผลงานวิจัย การบริการวิชาการ และงานประกันคุณภาพ
 • ให้คำปรึกษานักศึกษา นิเทศโครงการการเรียนรู้

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree
 • Relevant experience working with children
 • Experience of working in an international school

19-Jan-17

 

Applied
 • Experience teaching Thai
 • Experience working with children
 • A minimum of four years relevant teaching experien

19-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล