• Selling company products
 • Male, aged 28-35 years old.
 • 4 years of sales experience in B2B for industrial.

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา เครื่องกล
 • เพศ ชาย /อายุ 27-35 ปี
 • เป็นคนสัญชาติไทย , สามารถใช้ภาษาอังกฤษ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Marketting/การตลาด

Bantai-Crystal Ceramic Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • วางแผนงานกับผู้บริหารในการกระตุ้นยอดขาย
 • ดูแลรับผิดชอบลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่า
 • ทำงานร่วมกันเป็นทีมกับทุกฝ่ายของบริษัทฯ

24-Apr-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied

Sales Supervisor

BrotherJ Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขายมาไม่ต่ำกว่า 3 ปี

24-Apr-17

 

Applied
 • หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป บุคลิกภาพดี พูดจาคล่องแคล่ว
 • คอยต้อนรับ พูดคุยกับลูกค้า
 • ทำงาน 18.00-01.00 น.

24-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

Branch Manager (Design & Printing Service)

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Design & Printing Service
 • Branch Manager
 • Pathumthani

24-Apr-17

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • งานธุรการ ประสานงานเอกสาร admin
 • มีความรับผิดชอบสูง มีความอดทน มุ่งมั่นในการทำงาน
 • ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิงอายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส./ปริญญาตรี
 • มีความขยัน รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา

24-Apr-17

 

Applied

Customer Services & Export Officer

NS BlueScope Lysaght (Thailand) Ltd

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Degree in Administration, Marketing
 • 3-5 years’ experience in export services
 • Good customer care skills

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sales & Marketing Manager

Wide Spread Intertrade Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Bachelor’s degree or higher
 • Eight to Ten years in a sales representative role
 • Good English Skill

22-Apr-17

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย /หญิงอายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 - ปริญญาตรี
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

22-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย/ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขายโครงการ
 • มีความรู้เรื่องงานก่อสร้าง

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ หญิง วุฒิ ม3 ขึ้นไป
 • รักงานขายและงานบริการลูกค้า
 • ชอบช่วยเหลือผู้อื่น

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาด้านอุตสาหรรม
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2ปี

21-Apr-17

 

Applied
 • แนะนำ จำหน่ายกล้องวงจรปิด
 • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • รักงานขาย บุคลิกภาพดี

21-Apr-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Position: Sales Manager (Trading)

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Sales, Pathumthani
 • Approaching new customer
 • Maintain Existing customer

20-Apr-17

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Sales Engineer/วิศวกรการขาย

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • sales targets
 • coordinating sales projects
 • Analyzing costs and sales

20-Apr-17

THB20k - 45k /เดือน

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การขายกับตลาดสด จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีทักษะการสื่อสารและนำเสนอที่ดี

19-Apr-17

 

Applied

Sales promotion staff

GSB International Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป มนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • กล้าพูด กล้าแสดงออก

19-Apr-17

 

Applied

Sales Asst. Manager

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Sales Asst. Manager
 • Concrete for Construction
 • Pathumthani

19-Apr-17

THB55k - 70k /เดือน

Applied

Sales Engineer

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Male/Female 23-35 years old
 • Sales or sales engineer experience in Manufacturer
 • Knowledge about Mechanical, Electrical

19-Apr-17

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุระหว่าง 18 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.3 - ปริญญาตรี

19-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุระหว่าง 18 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.3 - ปริญญาตรี

19-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ต้อนรับ แนะนำการบริการแก่ลูกค้าสาขาของธนาคาร
 • แนะนำการให้บริการผ่านเครื่องให้บริการอัตโนมัติ
 • แนะนำให้ลูกค้าใช้บริการผ่านช่องทางK-Mobile Banking

19-Apr-17

 

Applied

SALES ENGINEER

BUNTANAPHAN ELECTRIC CO., LTD.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • ริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
 • คยผ่านงานด้านฝ่ายขาย ในส่วนของงานโปรเจค
 • มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถนำมาใช้ปฏิบัติงานได้

19-Apr-17

 

Applied
 • > 5 Years in Sales & marketing of Medical Supplies
 • Be Independent and Professional in the Field
 • Good Command in English

18-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม
 • โรงผลิตไฟฟ้า หรือปิโตรเคมี
 • จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

13-Apr-17

 

Applied

Sales Engineer

Phol Dhanya Public Company Limited

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • เข้าพบลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเขตตะวันออก
 • นำเสนอสินค้า กลุ่มระบบบำบัดน้ำ กรองน้ำอุตสาหกรรม
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา สิ่งแวดล้อม

11-Apr-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล