• Bachelor’s degree in Supply Chain
  • managing a large transport network
  • Knowledge of overall supply chain

24-Mar-17

 

Applied
  • ควบคุม ดูแล และตรวจสอบความเรียบร้อยของงาน
  • วิเคราะห์และพิจารณาวิธีการแก้ไขปัญหาการจัดส่ง
  • กำหนดคุณภาพงานปฏิบัติการขนส่ง

22-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล