• Min 5yrs working experience of Logistic
  • Knowledge of Seed products
  • Min 5yrs working experience of Warehouse managing

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • จัดทำใบขนสินค้าเพื่อการส่งออก
  • ส่งข้อมูลเข้าศูนย์นำเข้าส่งออกของกรมศุลกากร
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

19-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล