• 5 years experiences of Logistics or Supply Chain
 • Keep track of quality, quantity, stock levels
 • Manage logistics, warehouse, transportation

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริหารBudget งานและค่าใช้จ่ายการตลาด
 • ประสบการณ์งานการทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • บริหารทีมงานขายและประสานงานกับหน่วยงานอื่น

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปวช. / ม.6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้านคลังสินค้า
 • หรือมีประสบการณ์ด้านงานบัญชี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปวช. / ม.6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้านคลังสินค้า
 • หรือมีประสบการณ์ด้านงานบัญชี

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารBudget งานและค่าใช้จ่ายการตลาด
 • ประสบการณ์งานการทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • บริหารทีมงานขายและประสานงานกับหน่วยงานอื่น

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล