Civil Project Engineer

Sada Engineering Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • จัดทำแผนงาน
 • สั่งงานผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทั้งทีมงาน
 • ประสานงานกับเจ้าของโครงการ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Civil Senior Foreman

Sada Engineering Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • CONTRACTOR
 • ดูแลควบคุมงานและประมาณราคา
 • งานก่อสร้าง

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Draftman

Sada Engineering Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Auto cad เขียนแบบงานระบบ ไฟฟ้า ประปา แอร์
 • ปวส. - ปริญญาตรี เพศ ชาย
 • สามารถออก site งานต่างจังหวัดได้

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรม หรือมากกว่า
 • มีความขยัน หมั่นเพียร

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bechelor's Degree Electrical Or Mechanical
 • Able to use AUTO CAD
 • Able to Carry out taking off and produce Bill

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ออกแบบและเคลียร์แบบก่อสร้าง
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • สามารถทำงานตามหน่วยงานก่อสร้างได้

22-Jul-17

 

Applied
 • เขียนแบบ AutoCAD งานก่อสร้าง โครงสร้าง
 • จบการศึกษาขั้นต่ำ ปวช.
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป

22-Jul-17

 

Applied
 • จัดสรรค์งบประมาณก่อสร้างของโครงการ
 • ติดตาม และรายงานความคืบหน้าโครงการ
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

22-Jul-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 1-3 ปี
 • วิศวกรสนาม ควบคุมงานที่ไซท์งาน

22-Jul-17

 

Applied
 • จัดทำรายการเสนอกรรมการ
 • ประมาณราคางานก่อสร้างโครงการ
 • จัดทำงานเพิ่มโครงการ

22-Jul-17

 

Applied
 • จบการศึกษาด้าน ช่างก่อสร้าง,ช่างโยธา
 • ควบคุมงานก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 5 ปี

22-Jul-17

 

Applied

CAD DESIGNER

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s degree or higher in Architecture
 • 3 years of experience in construction architecture
 • Have abilities in structural design and drawing.

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Architecture Group Orchestrator

SEAC (formerly APMGroup)

กรุงเทพมหานคร

 • Demonstrated strong coordination, organization
 • Coordinate research, scheduling, preparation
 • Commit self to excellence, always seek feedback

21-Jul-17

 

Applied

CEO - Architect

Skillsolved Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 15 years of experience in Architectural consulting
 • Luxury products like condominium, hotel and retail
 • Experience to develop the high end projects

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or female, age 25-35 years.
 • Bachelor’s degree in Civil Engineering
 • Good command of English.

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • experience in Facade, curtain wall, hotel projects
 • experience in Project Management,
 • civil engineer, architectural

21-Jul-17

 

Applied
 • Build Brand Awareness
 • Lead new product development team
 • Be a Brand Champion

21-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Engineering Mechanical
 • Provide coaching/counseling to foreman.
 • Very Good English communications

21-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ทางด้านวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ในการประมูลงานก่อสร้าง 10 ปีขึ้นไป
 • ยื่นซองประมูลงานก่อสร้าง

21-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีวิศวกรโยธา
 • ประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร 1 ปี

21-Jul-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีวิศวกรโยธา
 • ศึกษาขอบเขตของงานที่จะเสนอราคา

21-Jul-17

 

Applied
 • ปวส. ช่างก่อสร้าง
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป

21-Jul-17

 

Applied
 • ติดตามข่าวโครงการประกวดราคา
 • คัดเลือกโครงการที่น่าสนใจ
 • จัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นประมูลและติดตาม

21-Jul-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
 • วางแผนงานก่อสร้างและควบคุมงานให้เป็นไปตามแผน
 • ประสบการณ์ในสายงานก่อสร้างอาคาร 8 ชั้นขึ้นไป

21-Jul-17

 

Applied
 • รับสมัครผู้รับเหมาช่วงงานก่อสร้างอาคาร
 • งานขุดดินและขนดิน
 • งานโครงสร้าง

21-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ขึ้นไป
 • ปริญาตรี สาขาวิศวกรโยธา (มีใบ กว.) ประสบการณ์ 2 ปี
 • เขียนแบบ / คำณวนแบบ

21-Jul-17

 

Applied
 • ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง
 • วิศวกรรมโยธา
 • อาคารสูง

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมงานระบบ
 • M&E
 • site engineer ,estimate

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Market Analyst / Business Development
 • Building Materials
 • Work from home full time!

21-Jul-17

 

Applied
 • Vocational qualification in mechanical engineering
 • Good hands-on capabilities
 • Selling experience is a plus

21-Jul-17

 

Applied
 • Quality assurance for layout drawings
 • Create and manage drawing process
 • Revise drawing information and procedures

21-Jul-17

 

Applied
 • จบปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
 • อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานที่ต่างจังหวัดได้

21-Jul-17

 

Applied

Quantity Surveyor

JAC International

กรุงเทพมหานคร

 • experience in Quantity Surveyor
 • experience in Hotel, Interior fit-out, retails
 • project working budgets, cash flow projection

21-Jul-17

 

Applied

Rolling Stock Engineer

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Railway
 • Rolling Stock
 • Signaling

21-Jul-17

 

Applied

Draftman

Worapong Engineering 1997 Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • มีประสบการณ์ด้านการเขียนแบบงานก่อสร้าง 2-5 ปี
 • วุฒิปวส. - ปริญญาตรี. สาขาสถาปัตยกรรมหรือโยธา
 • โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์การควบคุมงานก่อสร้างอาคารสูง 2-5 ปี
 • จบปริญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวช./ปวส. หรือ สูงกว่า สาขาก่อสร้าง หรือ สาขา
 • สะดวกในการเดินทางย้ายที่อยู่ได้
 • มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม

21-Jul-17

 

Applied

Construction Manager

--

กรุงเทพมหานคร

 • high rise condominimum
 • retail mall and office building
 • Quality, cost and time

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

ESTIMATOR (Construction Business)

JAC International

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor degree in Civil Engineer, Architecture
 • experience as QS, Quantity surveyor, estimator
 • Auto CAD, Project Planner, Project Budget skills

20-Jul-17

 

Applied

Architect Coordinator (40,000 -60,000)

--

กรุงเทพมหานคร

 • Knowledge of the real estate
 • Proofreading and editing final translated versions
 • Knowledge of the real estate and Architect

20-Jul-17

 

Applied
 • การศึกษาปริญญา ตรี – ด้าน สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ดูแลจัดทำ ประสานงาน การออกแบบโครงการคอนโด
 • สำรวจคู่แข่ง วิเคราะห์ ศึกษารายละเอียดโครงการคอนโด

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai national
 • Excellent English reading and writing skills
 • Undergraduate degree in either structural

20-Jul-17

 

Applied

Lead Draftsman

SMC Consulting Engineers Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Thai national
 • Enthusiastic, hardworking and self-motivated
 • Good English reading and writing skills

20-Jul-17

 

Applied

Draftsman

SMC Consulting Engineers Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Thai national
 • Enthusiastic and hardworking
 • Basic English reading and writing skills

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
 • การศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป

20-Jul-17

 

Applied
 • ควบคุม และตรวจสอบงานของผู้รับเหมาได้
 • มีความรู้และประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสูง
 • ควบคุมงานก่อสร้างหน้างานทุกขั้นตอนการก่อสร้างให้เป

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • กลุ่มร้านตัวแทนจำหน่ายและ Modern Trade
 • ถังบำบัดน้ำเสีย , เครื่องปั้มน้ำ, ถังไฟเบอร์กลาส
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

20-Jul-17

 

Applied
 • Experience in commercial&hotel development project
 • Strong project management and analytical skills
 • Good command of English

20-Jul-17

 

Applied
 • Civil Engineering or Technical School
 • Experience more important than qualification .
 • Background providing technical service in the cons

20-Jul-17

THB35k - 55k /เดือน

Applied
 • ปวส / ปริญญาตรีจบมาทางด้านสถาปัตยกรรม
 • ควบคุมการก่อสร้าง (Construction Management)
 • มีประสบการณ์ ทางด้านงานออกแบบสถาปัตยกรรม

20-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล