• Bachelor of Architecture or Interior Design
 • Expat are welcome
 • Good command of English

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor of Architecture or Interior Design
 • Ability to use PC and CAD
 • Good written and spoken English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor of Architecture or Interior Design
 • Plan project and subordinate designer work flows
 • More than 10 years experience

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor in Engineering
 • Fluent in English
 • Strong knowledge in Construction

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Sales Engineer
 • Sales Project
 • Sales

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • At least 5-10 years experienced in HR
 • Good command of spoken and written English
 • Familiar in engineering industry would be plus

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good command of spoken and written English
 • Familiar in engineering industry would be plus
 • Professional experience in the legal department

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1. Male or Female, age 25 - 40 years.
 • 2. Able to work out site office
 • 3. Good computer and Microsoft skills

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธาหรืออื่นๆ
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป เพศชาย มีใบกว.
 • มีประสบการณ์ธุรกิจก่อสร้าง/อาคารสูงอย่างน้อย 2 ปี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ช อายุ 20 ขึ้นไป
 • ปวช - ป ตรี สาขา ก่อสร้าง วิศวกรรมโยธา
 • เขียนแบบงานโดยใช้ โปรแกรม AutoCad

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female age between 28-38 years old
 • Degree in Interior Design,Architecture or related
 • Excellent in project management skill

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 2-4 years (Architectural Designer)
 • 4-6 years (Intermediate Architectural Designer)
 • Proficient in written and spoken English

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส / ปริญญาตรีจบมาทางด้านสถาปัตยกรรม
 • ควบคุมการก่อสร้าง (Construction Management)
 • มีประสบการณ์ ทางด้านงานออกแบบสถาปัตยกรรม

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Electrical Design Manager (50K)

Skillsolved Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Electrical design
 • Electrical design engineer
 • Electrical design manager

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female, age not over 35 years
 • Bachelor’s or Master degree in Mechanical
 • Current engineer license

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป มีใบประกอบวิชาชีพ
 • ประสบการณ์ด้านการออกแบบ หรือ ก่อสร้างอาคาร 3 ปี
 • ประสานงานกับสถาปนิกผู้ออกแบบอาคารขนาดใหญ่

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุม ดูแล งานของสโตร์
 • การตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ ทรัพย์สินในสโตร์องค์กร
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไป

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาเครื่องกล
 • มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรรมโยธา ขึ้นไป
 • กรณีเคยผ่านงานอาคารสูงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ มีความรับผิดชอบสูง

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลบริหารระบบความปลอดภัยในการทำงาน
 • เพศ ชายอายุ 28 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 45 ปี
 • ผ่านการอบรม จป.วิชาชีพ 180 ช.ม./จป.เทคนิค

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Site Engineer

Teka Construction Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ควบคุมงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ คอนโดมิเนียม
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์งานก่อสร้าง 2-3 ปี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Site Office Engineer

Teka Construction Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ดูแลงาน Office Engineer ทั้งหมดของภาคสนาม
 • มีความรู้ด้านวิศวกรรมดี และมีภาวะผู้นำ
 • เคลียร์แบบ Shop Drawing, Payment และอื่นๆ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Project Manager M&E

Teka Construction Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ผ่านงานดอนโดมิเนียมสูงไม่น้อยกว่า 5 โครงการ
 • ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้าหรือ เครื่องกล
 • ประสบการณ์งานไฟฟ้าหรือเครื่องกลไม่น้อยกว่า 10 ปี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Foreman

Teka Construction Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ควบคุม ดูแลงานสถาปัตย์ภายในอาคารสูง
 • ผ่านงานก่อสร้างขนาดใหญ่, อาคารสูง 10 ชั้นขึ้นไป
 • เพศ ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 50 ปี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 28-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรโยธา
 • วางแผนควบคุมดูแลงานเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมโยธา

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมงานระบบไฟฟ้าของสระว่ายน้ำ
 • มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • วิศวกรออกแบบเขียนแบบโครงสร้าง

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
 • วิศวกรออกแบบเขียนแบบโครงสร้าง

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ประสบการณ์(ปี) : 2

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 7-yr in Chemical Industry for Technical Service
 • Experience in Glass, Facade, Curtain Wall
 • Experience in Sealant, Building Materials

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bangkok Metropolitan
 • At least 3-5 year sales experience in construction
 • Available for 2 years Roration nationawide

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมโยธา/เครื่องกล/ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารทีม
 • มีประสบการณ์ในด้านงานอาคารสูง

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Interior Designer (Junior Level)

Beko Thai Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Shooroom Designer
 • Project Design Development
 • Architectural Project

19-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย3 ปีขึ้นไป

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Offshore , Installation , mechanical,construction
 • operations , schedule, Project , Manage, oil,gas
 • Logistics , Planning

19-Jan-17

 

Applied
 • Mechanical
 • Design
 • Construction

19-Jan-17

 

Applied
 • Electrrical Engineer
 • Construction
 • Design

19-Jan-17

 

Applied
 • M&E
 • Design
 • Construction Consultant

19-Jan-17

 

Applied
 • Thai Nationality only, Male, Age 30 years old up.
 • Holding a driving license.
 • Should have at least a basic command of English.

19-Jan-17

 

Applied
 • minimum of 1 year's experience in the building
 • Knowledge of HVAC, plumbing and or factory
 • Excellent verbal and written communication skills

19-Jan-17

 

Applied
 • Managerial skill
 • High rise property management experience
 • Civil Engineer

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Construction Engineering, HVAC, plumbing
 • Mechanical Engineer License, Estimation
 • Autocad, Microsoft Office

19-Jan-17

 

Applied
 • Construction Engineering, HVAC, plumbing
 • Mechanical Engineer License, Estimation
 • Autocad, Microsoft Office

19-Jan-17

 

Applied
 • Aged over 45 years old.
 • Civil Engineering
 • 15 years’ experience in high building

19-Jan-17

 

Applied
 • ดำเนินงานจัดทำระบบเอกสารในฝ่ายโครงการ
 • เพศ หญิง วุฒิปวช. - ปวส. และปริญญาตรี
 • มีใจรักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

19-Jan-17

 

Applied

วิศวกร

Future Engineering Consultants Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดเพศ
 • จบระดับปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jan-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดเพศ
 • จบระดับปริญญาตรีขึ้นไป คณะสถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jan-17

 

Applied
 • สถาปัตยกรรม
 • ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป
 • อสังหาริมทรัพย์

19-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมงานก่อสร้าง 3 ปีขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรม MS. Excel. Auto CAD ได้เป็นอย่างดี

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล