Foreman / โฟร์แมน

Maxklen Co.,Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • ม.6-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถค้างคืนต่างจังหวัดได้

24-May-17

 

Applied
 • สามารถเขียนแบบได้
 • เขียนแบบ AutoCAD 2D หรือ 3D เกี่ยวกับระบบดูดฝุ่น
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

23-May-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานก่อสร้าง
 • ควบคุมงานก่สอร้างให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง,Shop Draw
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms Office, Ms Project, Auto cad ไ

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับเหมา
 • ควบคุมงานก่อสร้างหน้างให้เป็นไปตามแผน
 • ประสานงานระหว่างงานก่อสร้างกับฝ่ายบริการหลังการขาย

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ตรวจรับวัสดุ เครื่องมือ เครื่องจักร
 • ประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงหน่วยงานก่อสร้าง

23-May-17

 

Applied

Project Engineer

HAPPY MOVE CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • ควบคุมและพัฒนาการผลิต
 • วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป

22-May-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี

19-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล