Assistant Site Manager

BuilderSmart Public Company Limited

เมืองสมุทรปราการ

 • Good systematic thinking and planning.
 • Possess strong leadership, self-confidence.
 • - Ability to work independently.

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวช. - ปริญญาตรี สาขาโยธา / ก่อสร้าง
 • สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์-วันเสาร์

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 25-35 years old
 • Bachelor degree in Electrical / Control Engineer
 • 2-5 years working experience

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male of Female, Age between 25-35 years old
 • More than 3 years experience in related field
 • Good Computer Skill

27-Apr-17

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor degree or higher in Engineering
 • Commissioning and Start-up Engineer , CSU
 • Experience in Project Management, Engineering

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศชายอายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านงานก่อสร้าง 5 ปีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา ระดับภาคี

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 28-34 ปี
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา / ก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 6 ปีขึ้นไป Consult , Owner

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ออกแบบ ถอดแบบประมาณราคาได้
 • ถอดปริมาณ BOQ
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

24-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา
 • ควบคุมงบประมาณโครงการ
 • บันทึก แก้ไขแบบก่อสร้าง งานโครงสร้างและสถาปัตย์

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ม.6 , ปวช. หรือเทียบเท่า
 • มีความเป็นผู้นำ มีทัศนคติที่ดี

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • (ปวส.) ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง โยธา
 • ประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไป

24-Apr-17

 

Applied

Specification Manager

Jotun Thailand Limited

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Customer visit to understand current market
 • Provide technical advice to customer
 • Promote Jotun Product with the objective

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ออกแบบและเขียนแบบก่อสร้าง
 • ปริญญาตรี สาขา สถาปัตยกรรม
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีในสาขา วิศวกรรมโยธา หรือก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

24-Apr-17

 

Applied
 • Male, Diploma Civil/Architect/Electrical
 • Experienced handling project / eqp service manage
 • Placement: Thailand

23-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาโยธา , อุตสาหการ , เครื่องกล
 • เพศชายอายุ 24 - 35 ปี
 • ประสบการณ์ทางด้านการเขียนแบบ ออกแบบ

22-Apr-17

 

Applied
 • Opportunity to utilize your construction skill
 • Able to acquire knowledge about interior
 • Able to acquire knowledge about constrution

22-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขา โยธา
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว)
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมการก่อสร้างบ้าน

18-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล