• Male 23 years and above,Thai nationality
 • Degree in Electrical Engineer
 • 0-1Year of exp. in the power industry,Construction

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male or female age not over 40 years old
 • Bachelor or Master Degree in engineering
 • 2 years work experience in mechanical design

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมดูแลในเรื่องความปลอดภัย
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย/หญิง อายุ 21-40 ปี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บำรุงรักษาและตรวจซ่อมระบบไฟฟ้าโรงงาน
 • จัดทำแผนแก้ไขป้องกันและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ป.ตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้และความชำนาญในการใช้กล้องระดับ,กล้องไลน์
 • สามารถในการใช้โปรแกรมพื้นฐาน Autocad,MS office
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี

25-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ในการโปรแกรมพื้นฐาน AutoCAD, MS office
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • สามารถทำงานอยู่ประจำไซด์งานต่างจังหวัดได้

25-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย ปวส. - ป.ตรี สาขาโยธา เทคโนโลยีก่อสร้าง
 • มีความรับผิดชอบและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • สามารถทำงานที่ Site INIZIO รังสิต - คลอง 3 ได้

25-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีวุฒิภาวะและความรับผิดชอบสูง

24-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย ปวส. - ป.ตรี สาขาโยธา เทคโนโลยีก่อสร้าง
 • มีความรับผิดชอบและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • สามารถทำงานที่ Site INIZIO รังสิต - คลอง 3 ได้

24-Feb-17

 

Applied

Engineer/วิศวกรไฟฟ้า

STIT Company Limited

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ ทางซ่อมบำรุงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื้อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

23-Feb-17

 

Applied

Inventory/ธุรการภาคสนาม

STIT Company Limited

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • วุฒิ ปวส-ป.ตรี
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี
 • มีความรู้ด้านกฏหมายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Market Development Engineer

NS BlueScope Lysaght (Thailand) Ltd

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Bachelor Degree or higher in Civil Engineer
 • 1-3 years’ experience in residential building
 • basic knowledge in design software i.e. AutoCAD

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 - 30 ปี
 • ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง ปวส.สาขาเครื่องกล
 • สามารถทำงานช่วง Shut Down ได้

21-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23-28 ปี
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างก่อสร้าง หรือช่างโยธา
 • ใช้โปรแกรม AutoCAD 2D,3D

21-Feb-17

 

Applied

Admin Officer

AUE TRANSPORT CO., LTD.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • จบการศึกษาปวช,ปวส,อนุปริญา หรือปริญญาตรี
 • มีความรู้ในการโปรแกรมพื้นฐาน Microsoft office
 • สามารถขับรถ และมีใบขับขี่รถยนต์

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หัวหน้าทีมประกอบ-ติดตั้งเครื่องจักร
 • ปฏิบัติงานใน-นอกสถานที่
 • บริษัทตั้งอยู่เขตคลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี

19-Feb-17

THB20k - 35k /เดือน

Applied
 • กำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย
 • จบอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม/วิศวกรรมความปลอดภัย
 • เพศชายอายุ 24 - 30 ปี

13-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล