Project Engineer (High Building)

MM Logistics Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • High Building Experience
 • Construction and Building
 • 5 years’ experience in construction

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Site Engineer (Civil Construction)

JAC Recruitment Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Site Engineer
 • Civil Engineer
 • Construction

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

M&E ENGINEER

PRTR Recruitment and Outsourcing Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Planning, organizing & performing the construction
 • Managing resources for the construction process
 • Working with a contractor

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 8 years of working experience in a related field
 • Bachelor’s Degree in Interior Design/ Architecture
 • Male/female 35+ years old

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
 • เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ โปรแกรม Auto cad ได้ดี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bachelor's degree in Engineer (Civil Field )
 • At least 1 year working experience as engineer
 • Driver's license, Exp in Construction company

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

INTERIOR DESIGNER

Instyle decoration Co.,Ltd

กรุงเทพมหานคร

 • Just graduated in interior design
 • Able to use program 3D ex.sketchup,3dsmax, autocad
 • 16 000 THB to 20 000 THB+ Bonus 5 days/week

22 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Assistant Building Manager

Minor Hotel Group

กรุงเทพมหานคร

 • See job description.
 • See job description.
 • See job description.

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Business development (Construction Projects)
 • Good Connection in New Construction Projects
 • Good Command of English

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 years of media TV entertainment marketing
 • Good English communication skills
 • Executing creative strategies and plans

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้าง
 • ดำเนินการติดตั้งและก่อสร้างงานระบบให้ได้คุณภาพ
 • ดำเนินการติดตั้งตามกระบวนการ

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีความรู้และเข้าใจในระบบเอกสารงานก่อสร้าง
 • กำกับดูแลการจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำเดือน

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • จัดทำค่าล่วงเวลาพนักงานรายวันพิเศษ

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เขียนแบบก่อสร้าง, Shop Drawing
 • มีประสบการณ์ด้านงานเขียนแบบ
 • สามารถใช้ AutoCad หรือ โปรแกรม อื่นๆ ได้

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม มีใบประกอบวิชาชีพ
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี เช่น 3D,Photoshop
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุุ 25 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาด้านช่างสำรวจ วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD ได้

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมและจัดทำแผนงงานก่อสร้าง
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาโยธา มีใบกว.
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้าง
 • วุฒิการศึกษา วศบ.โยธา มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม AutoCad ได้

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาโยธา มีใบกว.
 • ควบคุมงานก่อสร้าง
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานอาคาร โครงสร้างสถาปัตย์
 • ควบคุมงานก่อสร้าง

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง
 • ควบคุมงานก่อสร้าง

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ถอดแบบงานก่อสร้าง
 • วุฒิปริญญาตรี
 • ใช้โปรแกรมMs Office,Excell,Autocad ได้ดี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง
 • ควบคุมงานก่อสร้าง

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Co-ordinate with Owner and Client
 • Responsible in doing quality document
 • Material Control and Planning

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลบริหารระบบความปลอดภัยในการทำงาน
 • เพศ ชายอายุ 28 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 45 ปี
 • ผ่านการอบรม จป.วิชาชีพ 180 ช.ม./จป.เทคนิค

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Site Office Engineer

Teka Construction Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ดูแลงาน Office Engineer ทั้งหมดของภาคสนาม
 • มีความรู้ด้านวิศวกรรมดี และมีภาวะผู้นำ
 • เคลียร์แบบ Shop Drawing, Payment และอื่นๆ

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Project Manager M&E

Teka Construction Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ผ่านงานดอนโดมิเนียมสูงไม่น้อยกว่า 5 โครงการ
 • ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้าหรือ เครื่องกล
 • ประสบการณ์งานไฟฟ้าหรือเครื่องกลไม่น้อยกว่า 10 ปี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Foreman

Teka Construction Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ควบคุม ดูแลงานสถาปัตย์ภายในอาคารสูง
 • ผ่านงานก่อสร้างขนาดใหญ่, อาคารสูง 10 ชั้นขึ้นไป
 • เพศ ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 50 ปี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Site Engineer

Teka Construction Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ควบคุมงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ คอนโดมิเนียม
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์งานก่อสร้าง 2-3 ปี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุม ดูแล งานของสโตร์
 • การตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ ทรัพย์สินในสโตร์องค์กร
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไป

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป มีใบประกอบวิชาชีพ
 • ประสบการณ์ด้านการออกแบบ หรือ ก่อสร้างอาคาร 3 ปี
 • ประสานงานกับสถาปนิกผู้ออกแบบอาคารขนาดใหญ่

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรรมโยธา ขึ้นไป
 • กรณีเคยผ่านงานอาคารสูงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ มีความรับผิดชอบสูง

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาเครื่องกล
 • มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถอ่านแบบ และเคลียร์แบบก่อสร้างได้

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ม.6 - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • จัดทำรายงานวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้างคงเหลือประจำเดือน

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างอาคาร
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • สามารถอ่านแบบ และเคลียร์แบบก่อสร้างได้

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 28 - 35 ปีขึ้นไป
 • ก่อสร้างอาคารสูง

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
 • สามารถอ่านแบบ และเคลียร์แบบก่อสร้างได้

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานระบบไฟฟ้า ประปา สื่อสาร
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อ่านแบบ ถอดแบบงานก่อสร้างอาคารได้
 • ประสบการณ์ในการถอดแบบประมาณราคางานก่อสร้าง
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์(ปี) : 4 ปีขึ้นไป

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีใบประกอบวิชาชีพระดับภาคีหรือสามัญ
 • ประสบการณ์(ปี) : 5ปีขึ้นไป

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสูง โครงสร้าง-สถาปัตยกรรม
 • สามารถอ่านแบบ และเคลียร์แบบก่อสร้างได้
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานก่อสร้างอาคารสูง
 • เพศชาย อายุ 28-38 ปี
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาโยธา ก่อสร้าง

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถวางแผนและควบคุมงานระหว่างการก่อสร้าง
 • ปริญญาตรี สาขา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่งภายใน
 • มีประสบการณ์ทำงาน 4 ปี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เขียนแบบงานโครงสร้างและสถาปัตย์
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถอ่านแบบ ถอดแบบงานก่อสร้างอาคารได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad เบื้องต้นได้
 • มีประสบการณ์ในการถอดแบบประมาณราคาไม่ต่ำกว่า 2 ปี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับเหมาอาคารสูง
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส. สาขาก่อสร้าง
 • มีความรู้ความเข้าใจในการรับของ เบิกของ ซ่อมบำรุง

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาโยธา ก่อสร้างไฟฟ้า เครื่องกล
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Auto Cad ได้
 • มีประสบการณ์เขียนแบบงานก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 3 ปี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล