• Technical Service
 • Focus in Construction in dustry
 • Polyurethane/Polymer

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ออกแบบสื่อเพื่อใช้ภายในองค์กร
 • ป.ตรี สาขา ออกแบบนิเทศศิลป์, สถาปัตยกรรม
 • มีความคิดสร้างสรรค์

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปฎิบัติงานด้านสำรวจในโครงการก่อสร้าง
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานสำรวจอย่างน้อย 2 ปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งวิศวกรอย่างน้อย 3 ปี
 • เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลควบคุมงานโครงสร้าง,สถาปัตย์
 • สามารถดูแบบและเขียนแบบได้
 • ประสบการณ์ในงานโฟร์แมนสถาปัตย์มาอย่างน้อย 2 ปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • บริหารจัดการงานไฟฟ้า ประปา และสุขาภิบาล
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปวช.-ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ด้านงานโครงสร้างอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ซ่อมแซม ดูแลบำรุงรักษางานด้านไฟฟ้า ประปา
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality, age not over 35 years
 • Degree in Business Administration, Economics
 • Good command of English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Architecture
 • Good written and spoken English skills
 • Strong presentation skills

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุม ดูแล งานของสโตร์
 • การตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ ทรัพย์สินในสโตร์องค์กร
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป มีใบประกอบวิชาชีพ
 • ประสบการณ์ด้านการออกแบบ หรือ ก่อสร้างอาคาร 3 ปี
 • ประสานงานกับสถาปนิกผู้ออกแบบอาคารขนาดใหญ่

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรรมโยธา ขึ้นไป
 • กรณีเคยผ่านงานอาคารสูงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ มีความรับผิดชอบสูง

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาเครื่องกล
 • มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลบริหารระบบความปลอดภัยในการทำงาน
 • เพศ ชายอายุ 28 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 45 ปี
 • ผ่านการอบรม จป.วิชาชีพ 180 ช.ม./จป.เทคนิค

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Site Office Engineer

Teka Construction Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ดูแลงาน Office Engineer ทั้งหมดของภาคสนาม
 • มีความรู้ด้านวิศวกรรมดี และมีภาวะผู้นำ
 • เคลียร์แบบ Shop Drawing, Payment และอื่นๆ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Project Manager M&E

Teka Construction Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ผ่านงานดอนโดมิเนียมสูงไม่น้อยกว่า 5 โครงการ
 • ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้าหรือ เครื่องกล
 • ประสบการณ์งานไฟฟ้าหรือเครื่องกลไม่น้อยกว่า 10 ปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Site Engineer

Teka Construction Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ควบคุมงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ คอนโดมิเนียม
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์งานก่อสร้าง 2-3 ปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Foreman

Teka Construction Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ควบคุม ดูแลงานสถาปัตย์ภายในอาคารสูง
 • ผ่านงานก่อสร้างขนาดใหญ่, อาคารสูง 10 ชั้นขึ้นไป
 • เพศ ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 50 ปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 0-20 ปีขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส / ปริญญาตรีจบมาทางด้านสถาปัตยกรรม
 • ควบคุมการก่อสร้าง (Construction Management)
 • มีประสบการณ์ ทางด้านงานออกแบบสถาปัตยกรรม

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธ
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 3 - 10 ปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัดวุฒิ
 • ประสบการณ์ในงานทำ Survey อาคาร 2 ปีขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female, Thai Nationality, Age 25-35
 • Bachelor Degree in Architecture
 • Good command of English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Feasibility study experience is a must
 • Good personality and presentation skill
 • Goof Engish

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Learning Design

SEAsia Center (formerly APMGroup)

กรุงเทพมหานคร

 • BS or MA degree in instructional design
 • Excellent knowledge of learning theories
 • Lesson and curriculum planning skills

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ป.ตรี ขึ้นไปทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ทางด้านสถาปนิกโครงการ 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ โปรเเกรมที่เกี่ยวข้องได้ดี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Aged over 45 years old.
 • Civil Engineering
 • 15 years’ experience in high building

25-Feb-17

 

Applied
 • Opportunity to contribute the development
 • Work in big and stable Japanese company
 • Fresh graduates are welcome

25-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • เพศชาย
 • สามารถประสานงานกับผู้รับเหมา และฝ่ายอื่นๆ

25-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bangkok Metropolitan
 • At least 3-5 year sales experience in construction
 • Available for 2 years Roration nationawide

24-Feb-17

 

Applied

Project Engineer (High Building)

MM Logistics Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • High Building Experience
 • Construction and Building
 • 5 years’ experience in construction

24-Feb-17

 

Applied
 • Degree or higher in Civil/Structure Engineering
 • Strong knowledge of local codes and standards
 • Willing to do site works and can work at flexible

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Detailing - accurately orientation
 • Well organize and English communication
 • Project management skill

24-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 25-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านการบริหารและดูแลอาคาร

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1. Civil & Structural Engineer (50K-65K)
 • 2. Engineer/Mechanical/Electrical/CAD Design
 • 3. Project Architech (50K-70K)

24-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. หรือ สูงกว่า สาขาก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • รักงานภาคสนาม, สะดวกในการย้ายที่อยู่อาศัยได้

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Mason

US Embassy Bangkok

ปทุมวัน

 • Completion of High School is required
 • Experience in building construction work
 • A valid Thai driver’s license is required

24-Feb-17

 

Applied
 • to fully utilize your sales skills in the company
 • to work in one of big and well-known office
 • to work in the active and young environment office

24-Feb-17

 

Applied
 • วิศวกรโยธา
 • ก่อสร้างโครงการ ที่อยู่อาศัย หมู่บ้านจัดสรร
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

24-Feb-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์อาคารสูง หรือโครงการขนาดใหญ่
 • มีประสบการณ์ในการเขียนแบบโครงสร้าง หรือสถาปัตย์
 • มีประสบการณ์ในการเขียนแบบระบบไฟฟ้า ปะปา ระบบปรับอา

24-Feb-17

 

Applied

Assistant Building Manager

MINT

กรุงเทพมหานคร

 • See job description.
 • See job description.
 • See job description.

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Retail Management (North Region)
 • Dealer Management
 • Develop new business opportunities

24-Feb-17

 

Applied
 • Product: Waterproofing building materials
 • Managing Key Accounts
 • Ability to supervise

24-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • มีความรู้ทักษะการคำนวณตัวเลขเป็นอย่างดี
 • ผ่านงานควบคุมงานก่อสร้างมาด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมระดับภาคีขึ้นไป
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้ Microsoft Office, AutoCAD เป็นอย่างดี

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Masters’ Degree
 • Professional License
 • 20 years of experience in both heavy civil enginee

24-Feb-17

 

Applied

Lead Draftsman

SMC Consulting Engineers Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Diploma or Bachelor Degree
 • 15-20 years of experience in either drafting
 • Auto Cad, Microsoft Office Sketch Up an advantage

24-Feb-17

 

Applied

Structural Engineer

SMC Consulting Engineers Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Masters’ Degree
 • Professional License
 • 10 years’ of experience in structural engineering

24-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล