• Thai nationality, age not over 35 years
 • Degree in Business Administration, Economics
 • Good command of English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Architecture
 • Good written and spoken English skills
 • Strong presentation skills

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุม ดูแล งานของสโตร์
 • การตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ ทรัพย์สินในสโตร์องค์กร
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไป

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป มีใบประกอบวิชาชีพ
 • ประสบการณ์ด้านการออกแบบ หรือ ก่อสร้างอาคาร 3 ปี
 • ประสานงานกับสถาปนิกผู้ออกแบบอาคารขนาดใหญ่

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาเครื่องกล
 • มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรรมโยธา ขึ้นไป
 • กรณีเคยผ่านงานอาคารสูงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ มีความรับผิดชอบสูง

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Project Manager M&E

Teka Construction Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ผ่านงานดอนโดมิเนียมสูงไม่น้อยกว่า 5 โครงการ
 • ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้าหรือ เครื่องกล
 • ประสบการณ์งานไฟฟ้าหรือเครื่องกลไม่น้อยกว่า 10 ปี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Foreman

Teka Construction Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ควบคุม ดูแลงานสถาปัตย์ภายในอาคารสูง
 • ผ่านงานก่อสร้างขนาดใหญ่, อาคารสูง 10 ชั้นขึ้นไป
 • เพศ ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 50 ปี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลบริหารระบบความปลอดภัยในการทำงาน
 • เพศ ชายอายุ 28 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 45 ปี
 • ผ่านการอบรม จป.วิชาชีพ 180 ช.ม./จป.เทคนิค

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Site Engineer

Teka Construction Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ควบคุมงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ คอนโดมิเนียม
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์งานก่อสร้าง 2-3 ปี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Site Office Engineer

Teka Construction Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ดูแลงาน Office Engineer ทั้งหมดของภาคสนาม
 • มีความรู้ด้านวิศวกรรมดี และมีภาวะผู้นำ
 • เคลียร์แบบ Shop Drawing, Payment และอื่นๆ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 0-20 ปีขึ้นไป

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส / ปริญญาตรีจบมาทางด้านสถาปัตยกรรม
 • ควบคุมการก่อสร้าง (Construction Management)
 • มีประสบการณ์ ทางด้านงานออกแบบสถาปัตยกรรม

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธ
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 3 - 10 ปี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัดวุฒิ
 • ประสบการณ์ในงานทำ Survey อาคาร 2 ปีขึ้นไป

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Feasibility study experience is a must
 • Good personality and presentation skill
 • Goof Engish

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Instructional Design

SEAsia Center (formerly APMGroup)

กรุงเทพมหานคร

 • BS or MA degree in instructional design
 • Excellent knowledge of learning theories
 • Lesson and curriculum planning skills

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • คีย์ข้อมูลการรับ-จ่ายของ วัสดุ อุปกรณ์ ตรวจเช็คของ
 • ปวช.หรือมัธยมศึกษา - ปริญญาตรี
 • ใช้โปรแกรม ERP MANGO ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Payment ผู้รับเหมา รายงานแผนรายรับ-รายจ่ายประจำเดื
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อ่านแบบ ถอดแบบปริมาณพื้นที่ วัสดุ สอบราคา
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานระบบไฟฟ้า ระบบประปา

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริหารงาน ควบคุมงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนงาน
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีใบประกาศนียบัตรวิชาชีพวิศวกร

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Autocad

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female, Thai Nationality, Age 35-40
 • Bachelor's Degree in Engineering
 • More than 5 years of working experience

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • A bachelor or a master degree in engineering
 • 5 to10 years’ experience in construction
 • Fluent in English is considered a plus

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Building Management System & PLC
 • Experience in SCADA software & BMS system
 • Responsible for Proj. Mgmt, liaise consultants

18-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Aged over 45 years old.
 • Civil Engineering
 • 15 years’ experience in high building

18-Feb-17

 

Applied
 • Opportunity to contribute the development
 • Work in big and stable Japanese company
 • Fresh graduates are welcome

18-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • เพศชาย
 • สามารถประสานงานกับผู้รับเหมา และฝ่ายอื่นๆ

18-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพตามแผนงาน
 • ดูแลควบคุมงานภายในโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย
 • บันทึกรายงานการก่อสร้างตามส่วนงานที่รับผิดชอบ

18-Feb-17

 

Applied
 • ควบคุม ดูแลงานระบบไฟฟ้าของโครงการ
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 22 - 29
 • ปวส. สาขาไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

18-Feb-17

 

Applied
 • ควบคุม ดูแลงานระบบไฟฟ้าของโครงการ
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 22 - 29
 • ปวส. สาขาไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

18-Feb-17

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างใน Site งาน
 • ปวส. - ป.ตรี สาขาโยธา เทคโนโลยีก่อสร้าง
 • มีความละเอียด รอบคอบ ในการทำงาน

18-Feb-17

 

Applied
 • ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพตามแผนงาน
 • ดูแลควบคุมงานภายในโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย
 • บันทึกรายงานการก่อสร้างตามส่วนงานที่รับผิดชอบ

18-Feb-17

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างใน Site งาน
 • ปวส. - ป.ตรี สาขาโยธา เทคโนโลยีก่อสร้าง
 • มีความละเอียด รอบคอบ ในการทำงาน

18-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. หรือ สูงกว่า สาขาก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • รักงานภาคสนาม, สะดวกในการย้ายที่อยู่อาศัยได้

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย ,หญิง อายุ 25-35 ปี
 • เขียนแบบโดยใช้โปรแกรม Auto-CAD
 • คิดคำนวณแบบและประเมินราคาได้

17-Feb-17

 

Applied
 • วิศวกรโยธา
 • ก่อสร้างโครงการ ที่อยู่อาศัย หมู่บ้านจัดสรร
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

17-Feb-17

 

Applied
 • ชาย , อายุ 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์: 3 - 5 ปีขึ้นไป
 • ปฏิบัติงานประจำที่หน่วยงาน ดูแลควบคุมงานก่อสร้าง

17-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย ทุกช่วงอายุ
 • ประสบการณ์:2 ปี
 • ประจำที่หน่วยงาน

17-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย,หญิง อายุ 24 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวส. ขึ้นไป ,ประสบการณ์:2 ปี
 • รับผิดชอบงานเขียนแบบ อยู่ประจำสำนักงานใหญ่

17-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงานไม่น้อยกว่า 5 ปี

17-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษา จป.วิชาชีพ (มีใบรับรอง)
 • ปฏิบัติงานอยู่ประจำที่หน่วยงาน ดูแลด้านความปลอดภัย

17-Feb-17

 

Applied

Assistant Building Manager

MINT

กรุงเทพมหานคร

 • See job description.
 • See job description.
 • See job description.

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Retail Management (North Region)
 • Dealer Management
 • Develop new business opportunities

17-Feb-17

 

Applied
 • Product: Waterproofing building materials
 • Managing Key Accounts
 • Ability to supervise

17-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • มีความรู้ทักษะการคำนวณตัวเลขเป็นอย่างดี
 • ผ่านงานควบคุมงานก่อสร้างมาด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมระดับภาคีขึ้นไป
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้ Microsoft Office, AutoCAD เป็นอย่างดี

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bonus, Medical Support, PVD Fund, OT Payment etc.
 • Global Building Contractor Service Company
 • Exp. in Construction Company

17-Feb-17

 

Applied
 • Masters’ Degree
 • Professional License
 • 20 years of experience in both heavy civil enginee

17-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล