Admin Officer

AUE TRANSPORT CO., LTD.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • จบการศึกษาปวช,ปวส,อนุปริญา หรือปริญญาตรี
 • มีความรู้ในการโปรแกรมพื้นฐาน Microsoft office
 • สามารถขับรถ และมีใบขับขี่รถยนต์

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หัวหน้าทีมประกอบ-ติดตั้งเครื่องจักร
 • ปฏิบัติงานใน-นอกสถานที่
 • บริษัทตั้งอยู่เขตคลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี

19-Feb-17

THB20k - 35k /เดือน

Applied
 • เพศชาย ปวส. - ป.ตรี สาขาโยธา เทคโนโลยีก่อสร้าง
 • มีความรับผิดชอบและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • สามารถทำงานที่ Site INIZIO รังสิต - คลอง 3 ได้

18-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย ปวส. - ป.ตรี สาขาโยธา เทคโนโลยีก่อสร้าง
 • มีความรับผิดชอบและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • สามารถทำงานที่ Site INIZIO รังสิต - คลอง 3 ได้

17-Feb-17

 

Applied
 • วางแผน ควบคุม ดูแล งานด้านทรัพยากรบุคคล
 • งานด้านฝึกอบรม
 • งานด้านแรงงานสัมพันธ์

17-Feb-17

 

Applied
 • ควบคุม ดูแล บริหารจัดการการดำเนินงานตามโครงการต่าง
 • ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
 • ติดต่อประสานงานระหว่างทีมงานและลูกค้า

17-Feb-17

 

Applied
 • มีความรู้และความชำนาญในการใช้กล้องระดับ,กล้องไลน์
 • สามารถในการใช้โปรแกรมพื้นฐาน Autocad,MS office
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ในการโปรแกรมพื้นฐาน AutoCAD, MS office
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • สามารถทำงานอยู่ประจำไซด์งานต่างจังหวัดได้

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Market Development Engineer

NS BlueScope Lysaght (Thailand) Ltd

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Bachelor Degree or higher in Civil Engineer
 • 1-3 years’ experience in residential building
 • basic knowledge in design software i.e. AutoCAD

14-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 23-28 ปี
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างก่อสร้าง หรือช่างโยธา
 • ใช้โปรแกรม AutoCAD 2D,3D

14-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 - 30 ปี
 • ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง ปวส.สาขาเครื่องกล
 • สามารถทำงานช่วง Shut Down ได้

14-Feb-17

 

Applied
 • กำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย
 • จบอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม/วิศวกรรมความปลอดภัย
 • เพศชายอายุ 24 - 30 ปี

13-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล