• Bachelor or Diploma Degree in civil engineer
 • Handling estimation and cost control
 • 10 years experience as a Quantity Surveyor

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Civil or relate field
 • Responsible for engineering designs
 • Responsible for civil work

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Quality assurance for layout drawings
 • Create and manage drawing process
 • Revise drawing information and procedures

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมงานระบบ
 • M&E
 • site engineer ,estimate

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Asphalt, road construction, Civil Engineer
 • Asphalt standard, Surface coating and maintenance
 • construction technique

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ โยธา
 • มีความรู้ความเข้าใจผลิตภัณฑ์เหล็กสำหรับงานก่อสร้าง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านโครงสร้างเหล็ก

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Possess strong personal organizational skills.
 • Knowledge of architectural practice
 • 2-10 years work experience are required.

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

CAD DESIGNER

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s degree or higher in Architecture
 • 3 years of experience in construction architecture
 • Have abilities in structural design and drawing.

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree in Civil Engineering or Architecture
 • Male or female, aged 25-35 years old
 • 2 years of experience working in the design

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female age 25 years up
 • Bachelor degree in Architect, Civil Engineer
 • Good English communication skills

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Business Project Coordinator

SEAC (formerly APMGroup)

กรุงเทพมหานคร

 • Demonstrated strong coordination, organization
 • Coordinate research, scheduling, preparation
 • Commit self to excellence, always seek feedback

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Technical Service Mgr. in Lighting Control System
 • Exp. in managing the Lighting Installation
 • Good in English Skills and Computer Literacy

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรม
 • ทำงานจันทร์ - ศุกร์
 • สามารถใช้โปรแกรม 3D Max, AutoCAD, Photoshop

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์วิ่งงานต่างจังหวัด
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม หรือสาขาอื่นๆ ทีเกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

CEO - Architect

Skillsolved Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 15 years of experience in Architectural consulting
 • Luxury products like condominium, hotel and retail
 • Experience to develop the high end projects

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or female, age 25-35 years.
 • Bachelor’s degree in Civil Engineering
 • Good command of English.

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชายและหญิง / อายุ 18 - 45 ปี
 • ปวส. ขึ้นไป สาขา ช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาสถาปัตย์
 • มีประสบการณ์ จบใหม่ 0-2 ปี
 • ทำแบบเสนอราคา และคิดปริมาณงานในบางครั้ง

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor 's or higher in Civil Engineer, or Struct
 • Good command of English
 • New grad is welcome

14 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Urban Design
 • Senior
 • Experience 10-15 yr.

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ถอดแบบและประเมินราคา
 • ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล
 • สามารถปฏิบัติงานตามSiteงานและ ตจว.ได้

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม
 • 1-3 ปี (ประสบการณ์ทำงานโครงการก่อสร้าง)
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Salary 18 - 30k, 5 days working (9.00-18.00)
 • 0-2 years or above working experience
 • Good command English in writing & speaking

14 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 30k /เดือน

Applied
 • Bechelor Degree in Engineer or Related fields
 • Salary : 18k - 25k (without com. & incentive)
 • Good in English conversation & writing

14 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • อยู่ใกล้ BTS ช่องนนทรี / MRT สีลม
 • มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ/ชีวิต
 • Bonus ตามผลประกอบการ และ Performance ของพนักงาน

14 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีความรู้งานด้านวิศวกรรมเครื่องกลเป็นอย่างดี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีใบประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญ ขึ้นไป

14 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Build Brand Awareness
 • Lead new product development team
 • Be a Brand Champion

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Engineering Mechanical
 • Provide coaching/counseling to foreman.
 • Very Good English communications

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Quantity and Cost estimation
 • Work progress and payment
 • Working at Mahanakhon Site

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female age not over 50 years old
 • Bachelor's Degree in Civil Engineering
 • Min. 2 years experience in Construction field

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส. ช่างก่อสร้าง
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ทางด้านวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ในการประมูลงานก่อสร้าง 10 ปีขึ้นไป
 • ยื่นซองประมูลงานก่อสร้าง

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ติดตามข่าวโครงการประกวดราคา
 • คัดเลือกโครงการที่น่าสนใจ
 • จัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นประมูลและติดตาม

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีวิศวกรโยธา
 • ประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร 1 ปี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
 • วางแผนงานก่อสร้างและควบคุมงานให้เป็นไปตามแผน
 • ประสบการณ์ในสายงานก่อสร้างอาคาร 8 ชั้นขึ้นไป

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีวิศวกรโยธา
 • ศึกษาขอบเขตของงานที่จะเสนอราคา

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับสมัครผู้รับเหมาช่วงงานก่อสร้างอาคาร
 • งานขุดดินและขนดิน
 • งานโครงสร้าง

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ หรือวิศวกรรมศาสตร์
 • สามารถบริหารสัญญาจ้างต่างๆ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ขึ้นไป
 • ปริญาตรี สาขาวิศวกรโยธา (มีใบ กว.) ประสบการณ์ 2 ปี
 • เขียนแบบ / คำณวนแบบ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา
 • สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
 • ปรับเงินเดือนประจำปี,โบนัสประจำปี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Great career opportunity
 • Healthcare industry
 • Regional exposure

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง
 • วิศวกรรมโยธา
 • อาคารสูง

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Market Analyst / Business Development
 • Building Materials
 • Work from home full time!

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Vocational qualification in mechanical engineering
 • Good hands-on capabilities
 • Selling experience is a plus

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
 • อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานที่ต่างจังหวัดได้

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เขียนแบบก่อสร้าง ด้วย Auto-Cad
 • ปวช.-ปวส. ปริญญาตรี สาขาเขียนแบบก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาสาขาวิศวกรรมโยธาและมีใบอนุญาวิศวกร
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านวิศวกรรม ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • มีความรู้ด้านซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Architect experience
 • Able to use Revit
 • Able to communicate in English

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ผู้รับเหมาก่อสร้าง
 • รายได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถใช้ กล้องสำรวจ Total Station ได้เป็นอย่างดี
 • วุฒิการศึกษา ป.ว.ส. ขึ้นไป
 • ช่างสำรวจ และ ควบคุมงานก่อสร้าง

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล