• Bonus 4-5 mths, Language, Provident Fund, OT Pay
 • Construction Design & Maintenance Service
 • 1 - 3 yrs. exp. in Construction Company

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ขึ้นไป สาขาโยธา
 • ประสบการณ์ธุรกิจก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีทักษะในการสื่อสารและเจรจาต่อรอง

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Control Production Process
 • Continous improvement
 • Technical support

21-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบประกอบวิชาชีพ กว.
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการงานดีเยี่ยม
 • บริหารจัดการงานให้อยู่ภายใต้งบประมาณโครงการ

20-Jul-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 23 - 35 ปี
 • ส่องกล้องหาแนว และค่าระดับก่อสร้างได้
 • สามารถถอดแบบก่อสร้าง และประมาณราคาได้

20-Jul-17

 

Applied
 • ทำหนังสือโต้ตอบกับหน่วยงานราชการ
 • อายุ 24 - 40 ปี
 • มีที่อยู่ปัจจุบันอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีเท่านั้น

20-Jul-17

 

Applied
 • สามารถถอดแบบท่อประปา โรงผลิตน้ำประปาได้
 • ให้รายละเอียด Spac เพื่อสั่งชิ้นส่วนงานประปาได้
 • จบวิศวกร หรือโฟร์แมน ในสาขาเครื่องกล, ช่างกลโรงงาน

20-Jul-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลงานก่อสร้างที่หน้างานโครงการต่างๆ
 • ปวช, ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
 • ชาย/หญิง อายุ 22 - 35 ปี

20-Jul-17

 

Applied

Project Engineer

Jaturamas Co., Ltd.

กาญจนบุรี

 • ชาย อายุ 27 - 39 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป (วิศวกรโยธา หรือวิศวกรสำรวจ)
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 - 35 ปี
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป (สาขางานสำรวจ)
 • สามารถประจำหน้างานในจังหวัดต่างๆได้

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 - 35 ปี
 • วุฒิปวช, ปวส. (สาขาที่เกี่ยวข้อง)
 • สามารถประจำหน้างานในจังหวัดต่างๆได้

20-Jul-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 23 - 35 ปี
 • ปวส. หรือ วุฒิ ปวช. อาวุโส (สาขาวิชาสำรวจ/โยธา)
 • ถอดแบบและประมาณราคาได้

20-Jul-17

 

Applied
 • งานธุรการทั่วไป
 • เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • วุฒิทางช่าง เช่น ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างยนต์

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 - 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี (วิศวกรรมสำรวจ)
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

20-Jul-17

 

Applied

Site Engineer

Jaturamas Co., Ltd.

กาญจนบุรี

 • ปริญญาตรี (วิศวกรรมโยธา,สำรวจ)
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกร (กว.)
 • มีประสบการณ์ทำงาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี

20-Jul-17

 

Applied
 • ผู้จัดการฝ่ายโครงการ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ควบคุม กำกับ ดูแล การก่อสร้างของงานโครงการ

18-Jul-17

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • ชาย/หญิง
 • การศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรม Auto CAD อย่างชำนาญ

18-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปวช. ขึ้นไป หรือ มีประสบการณ์
 • เขียนแบบโดยใช้โปรแกรมAutocad

17-Jul-17

 

Applied

Foreman / โฟร์แมน

MIK CONSTRUCT CO., LTD.

ภาคกลางจังหวัดอื่น

 • บริหารหน้างาน และควบคุมงาน ให้ได้คุณภาพ
 • ประสบการณ์ 5ปีขึ้นไป
 • งานก่อสร้างบ้าน หรือ อาคารพักอาศัย เน้นงานสถาปัตย์

17-Jul-17

 

Applied

M&E manager/M&E manager

Beijing Da Xin Shi Decoration Engineering Co Ltd

ภาคกลางจังหวัดอื่น

 • Review to profession knowledge for M&E, A/C and FS
 • Coordination and guiding site construction work
 • Be proficient inAutocad andMicrosoft Office

10-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล