• Opportunity to utilize your construction skill
 • Able to acquire knowledge about interior
 • Able to acquire knowledge about constrution

22-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Assistant Site Manager

BuilderSmart Public Company Limited

เมืองสมุทรปราการ

 • Good systematic thinking and planning.
 • Possess strong leadership, self-confidence.
 • - Ability to work independently.

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวช. - ปริญญาตรี สาขาโยธา / ก่อสร้าง
 • สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์-วันเสาร์

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male of Female, Age between 25-35 years old
 • More than 3 years experience in related field
 • Good Computer Skill

20-Apr-17

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor degree or higher in Engineering
 • Commissioning and Start-up Engineer , CSU
 • Experience in Project Management, Engineering

19-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 28-34 ปี
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา / ก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 6 ปีขึ้นไป Consult , Owner

18-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขา โยธา
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว)
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมการก่อสร้างบ้าน

18-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา
 • ควบคุมงบประมาณโครงการ
 • บันทึก แก้ไขแบบก่อสร้าง งานโครงสร้างและสถาปัตย์

17-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ม.6 , ปวช. หรือเทียบเท่า
 • มีความเป็นผู้นำ มีทัศนคติที่ดี

17-Apr-17

 

Applied
 • ออกแบบ ถอดแบบประมาณราคาได้
 • ถอดปริมาณ BOQ
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

17-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไป

17-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • (ปวส.) ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง โยธา
 • ประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป

17-Apr-17

 

Applied
 • ออกแบบและเขียนแบบก่อสร้าง
 • ปริญญาตรี สาขา สถาปัตยกรรม
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป

17-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล