Inspection Coordinator

Vinarco Services (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Developing an Inspection Assignment Package
 • Experience in Quality control function
 • Experience in steel fabrication business

33 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Technical Services Manager

Minor Hotel Group

กรุงเทพมหานคร

 • Good communication skills and team player
 • Fluent spoken and written in English.
 • Loyal and high working ethics.

33 นาทีที่แล้ว

 

Applied

Foreman/โฟร์แมน

INHABITBKK CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • สามารถขับรถยนต์ได้ / มีใบขับขี่
 • มีประสบการณ์ด้านคุมงานก่อสร้างบ้านพักอาศัย
 • ถ้ามี ใบกว. (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

34 นาทีที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • Renovation and Project Management experience
 • Office Building, Hotel, Shopping Mall, Condo
 • Civil Engineering

34 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย - อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานด้านอสังหาริมทรัพย์
 • มีประสบการณ์ 4 ปีขึ้นไป

35 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Experience in commercial&hotel development project
 • Strong project management and analytical skills
 • Good command of English

36 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาด้าน ช่างก่อสร้าง,ช่างโยธา
 • ควบคุมงานก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 5 ปี

36 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาวิชาก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ 2 - 5 ปี
 • ควบคุมก่อสร้าง

38 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in building and construction
 • Brand new role for passionate person
 • Great career path

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบความถูกต้องของแบบโครงสร้าง/สถาปัตย์ได้
 • วางแผนงานบริหารโครงการ/ควบคุมงานตามแผนได้
 • มีใบประกอบวิชาชีพ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in trade and investment
 • Market research and project management experience
 • Competitive salary,benefits&training opportunities

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineering ,Business Admin
 • 2-5 years experience in concrete & cement
 • Good command of English

28-Jun-17

 

Applied
 • Multinational Company
 • Fast Track of Career Development
 • Competitive Remuneration Package

28-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ขึ้นไป
 • ปริญาตรี สาขาวิศวกรโยธา (มีใบ กว.) ประสบการณ์ 2 ปี
 • เขียนแบบ / คำณวนแบบ

28-Jun-17

 

Applied
 • Male/Female, age 30-38 years
 • Degree in Interior, Architecture, Civil engineer
 • Willing to work in fast growing &challenging compa

28-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bonus,Provident fund,Medical Support
 • Construction Business
 • Have experience in Building Construction field

28-Jun-17

 

Applied
 • สถาปนิก โฟร์แมน ถอดราคางานก่อสร้าง
 • ป.ตรี ถ้ามีประสบการณ์การทำงาน 1-2 ปี พิจารณาพิเศษ
 • เงินเดือน 18,000 บาท ปรับฐานเงินตลอดตามความสามารถ

27-Jun-17

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ควบคุม ตรวจสอบ ประสานงาน ก่อสร้าง
 • สามารถคิดปริมานงานและวางแผนงานก่อสร้าง
 • จัดทำเอกสารงานก่อสร้าง

27-Jun-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • สามารถใช้โปรแกรม AOTO CAD ได้

27-Jun-17

 

Applied
 • มีความตั้งใจทำงานในสายวิชาชีพที่เรียนมา
 • มีความอดทนสูง และพร้อมจะเรียนรู้งานสู้งาน
 • ลักษณะงานควบคุมงานก่อสร้างประจำ Site งาน

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เขียนแบบก่อสร้าง, Shop Drawing
 • มีประสบการณ์ด้านงานเขียนแบบ
 • สามารถใช้ AutoCad หรือ โปรแกรม อื่นๆ ได้

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานอาคาร โครงสร้างสถาปัตย์
 • ควบคุมงานก่อสร้าง

27-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง
 • ควบคุมงานก่อสร้าง

27-Jun-17

 

Applied
 • ถอดแบบงานก่อสร้าง
 • วุฒิปริญญาตรี
 • ใช้โปรแกรมMs Office,Excell,Autocad ได้ดี

27-Jun-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีความรู้และเข้าใจในระบบเอกสารงานก่อสร้าง
 • กำกับดูแลการจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำเดือน

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม มีใบประกอบวิชาชีพ
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี เช่น 3D,Photoshop
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง

27-Jun-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาโยธา มีใบกว.
 • ควบคุมงานก่อสร้าง
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

27-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง
 • ควบคุมงานก่อสร้าง

27-Jun-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุุ 25 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาด้านช่างสำรวจ วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD ได้

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้าง
 • ดำเนินการติดตั้งและก่อสร้างงานระบบให้ได้คุณภาพ
 • ดำเนินการติดตั้งตามกระบวนการ

27-Jun-17

 

Applied
 • 1. Male or Female, age 25 - 40 years.
 • 2. Able to work out site office
 • 3. Good computer and Microsoft skills

27-Jun-17

 

Applied
 • งานก่อสร้างอาคารสูง
 • เพศชาย อายุ 28-38 ปี
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาโยธา ก่อสร้าง

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีใบประกอบวิชาชีพระดับภาคีหรือสามัญ
 • ประสบการณ์(ปี) : 5ปีขึ้นไป

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์(ปี) : 4 ปีขึ้นไป

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์(ปี) : 4 ปีขึ้นไป

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานระบบไฟฟ้า ประปา สื่อสาร
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 28 - 35 ปีขึ้นไป
 • ก่อสร้างอาคารสูง

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างอาคาร
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • สามารถอ่านแบบ และเคลียร์แบบก่อสร้างได้

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถอ่านแบบ และเคลียร์แบบก่อสร้างได้

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ม.6 - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • จัดทำรายงานวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้างคงเหลือประจำเดือน

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานก่อสร้างอาคารสูง
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีใบประกอบวิชาชีพสามัญ (สย.)

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับเหมางานโครงสร้างหรืองานสถาปัตย์
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 22 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาโท

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาโยธา ก่อสร้างไฟฟ้า เครื่องกล
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Auto Cad ได้
 • มีประสบการณ์เขียนแบบงานก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 3 ปี

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เขียนแบบงานโครงสร้างและสถาปัตย์
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถอ่านแบบ ถอดแบบงานก่อสร้างอาคารได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad เบื้องต้นได้
 • มีประสบการณ์ในการถอดแบบประมาณราคาไม่ต่ำกว่า 2 ปี

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับเหมาอาคารสูง
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส. สาขาก่อสร้าง
 • มีความรู้ความเข้าใจในการรับของ เบิกของ ซ่อมบำรุง

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • RAMS Coordinator
 • 2 years of experience in related
 • Good knowledge in EN 50126, EN 50128, IEC 61508

26-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบด้านบริการลูกค้า
 • มีทักษะในงานด้านบริหาร
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ

26-Jun-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลการบริหารงานของผู้จัดการหมู่บ้าน
 • วุฒิปวส-ปริญญาโท ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารจัดการหมู่บ้าน, อาคาร

26-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล