Project Supervisor

Allied Metals (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor's Degree in Engineering, High Vocational
 • Good command of English.
 • Excellent coaching and supervisory skills, and abl

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

RETAIL INNOVATION OFFICER

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Supporting shop displays and construction projects
 • Preparing key visuals for decorations
 • Evaluating designs and developing new programs

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านประเมินราคาโรงงาน
 • มีความรู้ทางด้านระบบ MRP
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบ ถอดปริมาณ ก่อนสั่งซื้อวัสดุ
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - ปริญญาเอก

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบป. ตรี-โท สาขาวิศวกรรมโยธา
 • เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Aged over 45 years old.
 • Civil Engineering
 • 15 years’ experience in high building

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถดูแลระดับและแนวได้ถูกต้องแม่นยำ
 • มีประสบการณ์ทำงานในด้านการสำรวจงานก่อสร้าง
 • มีความสามารถในการใช้ Program Autocad

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Maintaining the high standard of BM
 • Overseeing the BM day to day management
 • Good Knowledge of English preferred

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถอ่านแบบ และเคลียร์แบบก่อสร้างได้

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ม.6 - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • จัดทำรายงานวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้างคงเหลือประจำเดือน

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสูง โครงสร้าง-สถาปัตยกรรม
 • สามารถอ่านแบบ และเคลียร์แบบก่อสร้างได้
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานระบบไฟฟ้า ประปา สื่อสาร
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างอาคาร
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • สามารถอ่านแบบ และเคลียร์แบบก่อสร้างได้

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์(ปี) : 4 ปีขึ้นไป

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์(ปี) : 4 ปีขึ้นไป

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 28 - 35 ปีขึ้นไป
 • ก่อสร้างอาคารสูง

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีใบประกอบวิชาชีพระดับภาคีหรือสามัญ
 • ประสบการณ์(ปี) : 5ปีขึ้นไป

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานก่อสร้างอาคารสูง
 • เพศชาย อายุ 28-38 ปี
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาโยธา ก่อสร้าง

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เขียนแบบงานโครงสร้างและสถาปัตย์
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถอ่านแบบ ถอดแบบงานก่อสร้างอาคารได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad เบื้องต้นได้
 • มีประสบการณ์ในการถอดแบบประมาณราคาไม่ต่ำกว่า 2 ปี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับเหมาอาคารสูง
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส. สาขาก่อสร้าง
 • มีความรู้ความเข้าใจในการรับของ เบิกของ ซ่อมบำรุง

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาโยธา ก่อสร้างไฟฟ้า เครื่องกล
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Auto Cad ได้
 • มีประสบการณ์เขียนแบบงานก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 3 ปี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับเหมางานโครงสร้างหรืองานสถาปัตย์
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 22 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาโท

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานก่อสร้างอาคารสูง
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีใบประกอบวิชาชีพสามัญ (สย.)

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experienced in engineering services
 • Electrical or Mechanical (E&M)
 • Good English communications

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหา และทักษะในการสื่อสารที่ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทัศนคติด้านบวก

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการด้านการควบคุมและบริหารโครงการ 10 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์สายงานก่อสร้างและสายงานเกี่ยวข้อง
 • ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ออกแบบ, เขียนแบบ
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • อ่านแบบ furniture ได้
 • ขับรถยนต์เกียร์กระปุกได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Graphic Designer (Junior Level)

Beko Thai Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Shooroom Designer
 • Project Design Development
 • Architectural Project

24-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีความรู้และเข้าใจในระบบเอกสารงานก่อสร้าง
 • กำกับดูแลการจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำเดือน

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้าง
 • ดำเนินการติดตั้งและก่อสร้างงานระบบให้ได้คุณภาพ
 • ดำเนินการติดตั้งตามกระบวนการ

24-Apr-17

 

Applied
 • เขียนแบบก่อสร้าง, Shop Drawing
 • มีประสบการณ์ด้านงานเขียนแบบ
 • สามารถใช้ AutoCad หรือ โปรแกรม อื่นๆ ได้

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม มีใบประกอบวิชาชีพ
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี เช่น 3D,Photoshop
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุุ 25 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาด้านช่างสำรวจ วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD ได้

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาโยธา มีใบกว.
 • ควบคุมงานก่อสร้าง
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานอาคาร โครงสร้างสถาปัตย์
 • ควบคุมงานก่อสร้าง

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง
 • ควบคุมงานก่อสร้าง

24-Apr-17

 

Applied
 • ถอดแบบงานก่อสร้าง
 • วุฒิปริญญาตรี
 • ใช้โปรแกรมMs Office,Excell,Autocad ได้ดี

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง
 • ควบคุมงานก่อสร้าง

24-Apr-17

 

Applied
 • ซ่อมแซม ดูแลบำรุงรักษางานด้านไฟฟ้า ประปา
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

24-Apr-17

 

Applied
 • ดูแลควบคุมงานโครงสร้าง,สถาปัตย์
 • สามารถดูแบบและเขียนแบบได้
 • ประสบการณ์ในงานโฟร์แมนสถาปัตย์มาอย่างน้อย 2 ปี

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ด้านงานโครงสร้างอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

24-Apr-17

 

Applied
 • ปฎิบัติงานด้านสำรวจในโครงการก่อสร้าง
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานสำรวจอย่างน้อย 2 ปี

24-Apr-17

 

Applied
 • บริหารจัดการงานไฟฟ้า ประปา และสุขาภิบาล
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปวช.-ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง

24-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งวิศวกรอย่างน้อย 3 ปี
 • เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี
 • ประการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป

24-Apr-17

 

Applied
 • Bangkok Metropolitan
 • At least 3-5 year sales experience in construction
 • Available for 2 years Roration nationawide

24-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล