• Experience in building and construction
 • Brand new role for passionate person
 • Great career path

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree of Electrical Engineer/ Mechanical Engineer
 • 10 years’ experience in building as management
 • Working background in Engineering is a plus

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบความถูกต้องของแบบโครงสร้าง/สถาปัตย์ได้
 • วางแผนงานบริหารโครงการ/ควบคุมงานตามแผนได้
 • มีใบประกอบวิชาชีพ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรม หรือครุศาสต์อุตสาหกรรม
 • มีประสบการณ์ในสายงานก่อสร้างตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in trade and investment
 • Market research and project management experience
 • Competitive salary,benefits&training opportunities

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Managing construction projects.
 • New graduate are welcome.
 • Bachelor Degree in Civil Engineering

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineering ,Business Admin
 • 2-5 years experience in concrete & cement
 • Good command of English

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Sales Engineer
 • Construction industry
 • Challenging job

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Knowledge of operating Juristic and Hotel standard
 • High level of standard and taste in visualizatio
 • Management skill and Proficiency in English

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 33 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบกว. ภาคีวิศวกรโยธา
 • ประสบการณ์บริหารงานก่อสร้างคอนโดมิเนียม

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • background in Architecture construction
 • Preference to drawing Japanese factory experience
 • Good command of English

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการงานโครงการก่อสร้าง
 • บริหารจัดการงานก่อสร้างของบริษัทให้สำเร็จลุล่วง

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงานทั้งงานโครงสร้าง งานสถาปัตย์
 • สามารถถอดแบบ,ประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง-ทำ B.O.Q ได้

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาสาขาวิศวกรรมโยธาและมีใบอนุญาวิศวกร
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านวิศวกรรม ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • มีความรู้ด้านซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบและการแสดงภาพ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรีสาขาโยธา
 • สามารถอ่านแบบ วิเคราะห์แบบ และถอดแบบได้
 • มีประสบการณ์ด้านการเขียนแบบ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Engineering
 • 3 years of experience in construction management
 • Analytical skills and problem solving skills

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in civil engineering
 • Experience more than 10 years in Construction work
 • strong management skill for site work and sub-con

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 3 years of experience
 • Good command of Chinese would be a plus
 • Salary negotiable

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • More than 15 years experience
 • experience in contract administration
 • Good command of English.

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/ Female age between 25 -35 years old
 • Bachelor's or Master's degree in Engineering
 • 2-3 years experience in project management

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Multinational Company
 • Fast Track of Career Development
 • Competitive Remuneration Package

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ขึ้นไป
 • ปริญาตรี สาขาวิศวกรโยธา (มีใบ กว.) ประสบการณ์ 2 ปี
 • เขียนแบบ / คำณวนแบบ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female, age 30-38 years
 • Degree in Interior, Architecture, Civil engineer
 • Willing to work in fast growing &challenging compa

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในการบริหารอาคารสำนักงาน 3-5 ปีขึ้นไป
 • การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย อายุไม่เกิน 40 ปี ขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมงาน

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม
 • ชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto-Cad ได้คล่อง

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาสาขาวิศวกรรมโยธาและมีใบอนุญาวิศวกร
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านวิศวกรรม ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • มีความรู้ด้านซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 23 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ 1 -3 ปี ขึ้นไป
 • ปวส. ถึง ปริญญาตรี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bonus,Provident fund,Medical Support
 • Construction Business
 • Have experience in Building Construction field

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality, age between 25- 30 years
 • degree in Civil Engineering with Engineering
 • 1 years of experience in construction

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมโยธา/เครื่องกล/ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารทีม
 • มีประสบการณ์ในด้านงานอาคารสูง

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ออกแบบ ตกแต่งภายใน
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1
 • ถอดปริมาณงานก่อสร้าง/งานระบบได้

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมและดูแล งานก่อสร้าง ตกแต่งภายใน หน้าไซด์งาน
 • ปวช.-ป.ตรี สาขาก่อสร้าง, โยธา,
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1
 • ถอดปริมาณงานก่อสร้าง/งานระบบได้

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริหารงานก่อสร้างภายในโครงการ
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท วิศวกรรมสายก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

27-Jun-17

 

Applied
 • วางแผนการทำงานให้เสร็จตามแผนงานก่อสร้าง
 • ปวช. / ปวส. สาขาก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เก็บงาน แก้ไขงาน ก่อนโอน

27-Jun-17

 

Applied
 • อายุ 35 – 42 ปี ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 8 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เบื้องต้นทางด้านกฎหมายก่อสร้างควบคุมอาคาร

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนการทำงานให้เสร็จตามแผนงานก่อสร้าง
 • ปวช. / ปวส. สาขาก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เก็บงาน แก้ไขงาน ก่อนโอน

27-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม
 • ปวช. / ปวส. สาขาก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ทำแบบชุดขออนุญาตก่อสร้าง

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป มีความกระตือรือร้น อดทน
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ปวช. / ปวส. สาขาก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 28 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
 • ปริญญาตรี วิศวกรก่อสร้าง และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สำรวจหน้างานก่อนการเสนอราคา

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • กำหนดการประชุมประสานงานระหว่างก่อสร้างกับแบบ
 • ประชุมประสานงานระหว่างก่อสร้างกับจัดซื้อ
 • วางแผนงานก่อสร้างโดยรวมทั้งหมดของแต่ละปี

27-Jun-17

 

Applied

Safety 1

Itthiphan Construction Co., Ltd.

คลองสามวา

 • ปริญญาตรี มีใบรับรอง จป.
 • ทำงานด้านความปลอดภัยในโครงการ
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี

27-Jun-17

 

Applied
 • ปวช, ปวส,ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี
 • เร่งรัดการตี Line งานระดับ ให้ทันต่อหน้างาน

27-Jun-17

 

Applied
 • ออกแบบ / ควบคุมงาน
 • วุฒิการศึกษา ป.ว.ส. ขึ้นไป
 • สามารถถอดแบบ,ประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง

27-Jun-17

 

Applied
 • Good skill to control construction at site
 • Good skill in presentation (meeting with client)
 • Good Coordination (Teamwork)

27-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree (architectural, Civil,)
 • 4 years plus with related experience
 • Knowledge of Drawing and specifications

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ในด้านควบคุมงานก่อสร้าง
 • ดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sales Engineer(Civil)
 • Sales Engineer
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

27-Jun-17

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล