• Male or Female, Thai , age 30-45
 • Master Degree in curriculum and instruction
 • 2 years of academic management experience

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป คณะครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
 • มีประสบการณ์การสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree
 • Sales Experiences
 • Achieve budgeted sales and service targets

17-Feb-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • มีใบประกอบวิชาชีพ จากคุรุสภา
 • มีความซื่อสัตย์ มีจิตใจโอบอ้อมอารี

17-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • มีใบประกอบวิชาชีพ จากคุรุสภา
 • มีความซื่อสัตย์ มีจิตใจโอบอ้อมอารี

17-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor degree
 • Sales Experiences
 • Achieve budgeted sales and service targets

15-Feb-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ขายสินค้าทางโทรศัพท์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รายได้ 30,000 - 80,000 บาท ต่อเดือน

10-Feb-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล