• Native Thai and Fluent in English (speaking and li
 • Be able to work under pressure.
 • Have social skill and negotiable skill.

26-May-17

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาโท ขึ้นไป ในหลักสูตรบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน หรือการสอนอย่างน้อย 2 ปี
 • มีผลงานทางวิชาการ

25-May-17

 

Applied
 • Master Degree in any field
 • At least 5 years experience in Higher Education
 • Good English communication skills

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีตรี-ปริญญาเอก
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล