• ปริญญาตรี ครุศาสตร์ - ศึกษาศาสตร์ ด้านปฐมวัย
  • รักเด็ก รักวิชาชีพครู
  • ดูแลและทำการสอนผ่านสื่อการเรียนรู้ชนิดต่าง ๆ

27-Apr-17

 

Applied
  • ทำหน้าที่สอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
  • วุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่า ทางด้านสาขาพลังงาน
  • มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้

25-Apr-17

 

Applied
  • ทำหน้าที่สอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
  • วุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่า ทางด้านสาขาปิโตรเคมี
  • มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้

25-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล