• English Communication Skills
 • Experience in Working with Children
 • Work as a Team

26-May-17

 

Applied
 • 2 years experience in teaching Thai language
 • Thai Nationality Only
 • Teamwork

26-May-17

 

Applied
 • English Skills Speaking Writing Reading
 • Sports Swimming
 • Teamwork

26-May-17

 

Applied
 • สามารถเขียนได้ทุกวิชาในการสอบเข้าราชการ
 • สามารถถ่ายทอดความรู้ออกมาเป็นตัวอักษรได้ดี
 • ทำงานได้รวดเร็ว

24-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ตรวจสอบและแก้ไขการใช้ภาษา
 • เรียบเรียงต้นฉบับให้เข้าใจง่าย

24-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3
 • รับและตรวจสอบต้นฉบับจากบรรณาธิการ

24-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีความเชี่ยวชาญในด้านการพิสูจน์อักษร
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3

24-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนบทความ
 • จบทางสายครูจะดีมาก

24-May-17

 

Applied
 • จบปวส. ขึ้นไป ทุกสาขา อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีใจรักในการสอน สอนสนุก สอนเข้าใจ สอนเป็นระบบ
 • สอนเลขระดับอนุบาลถึงประถม

24-May-17

 

Applied
 • พัฒนาความเข้าใจเรื่องจำนวน การบวก การลบ การคูณ
 • มีใจรักในการสอน
 • สอนเลขระดับอนุบาลถึงประถม

24-May-17

 

Applied
 • Guitar 2.Ballet 3.Ukulele 4.Voice 5.Dance 6.Violin
 • ปฏิบัติ วันละ 1ชั่วโมง เวลา 16.15-17.15 น.
 • มีใจเมตตา รักในความเป็นครู

24-May-17

 

Applied
 • สอนศิลปะเด็ก อายุ 3-15 ปี
 • ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขา อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

24-May-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตร์,ศึกษาศาสตร์

23-May-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

23-May-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

23-May-17

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม MS.Office

22-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล