• English Skills Speaking Writing Reading
 • Sports Swimming
 • Teamwork

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตร์,ศึกษาศาสตร์

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทสาขาวิชาพยาบาล
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
 • ประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาล ไม่น้อยกว่า 2 ปี

21-Jul-17

 

Applied
 • Work form home, Part time job, Freelance
 • We offer competitive pay, free training
 • Ability to set your own work schedule,

21-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนบทความ
 • จบทางสายครูจะดีมาก

21-Jul-17

 

Applied
 • สามารถเขียนได้ทุกวิชาในการสอบเข้าราชการ
 • สามารถถ่ายทอดความรู้ออกมาเป็นตัวอักษรได้ดี
 • ทำงานได้รวดเร็ว

21-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ตรวจสอบและแก้ไขการใช้ภาษา
 • เรียบเรียงต้นฉบับให้เข้าใจง่าย

21-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3
 • รับและตรวจสอบต้นฉบับจากบรรณาธิการ

21-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล