• Male or Female age over 22 years old
 • degree of higher in related field
 • Good communicator Team Player

22-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง - ชาย
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • มีความขยันอดทน

21-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

20-Feb-17

 

Applied
 • มีความรู้ด้านบริหารแปลงเกษตร
 • สนใจการช่วยเหลือพัฒนาสังคม
 • มีความเชี่ยวชาญด้านเกษตรอินทรีย์

20-Feb-17

 

Applied
 • ควบคุมคุณภาพในสายการผลิต
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • ตรวจสอบคุณภาพในระหว่างการผลิต

18-Feb-17

 

Applied
 • The preparation of the companies QA manual control
 • Control and the distribution of all the companies
 • Monitor all quality related activities

16-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล