• Occupational safety and health, จป. วิชาชีพ
 • Engineer IE, Chemical, mechanical and electrical
 • Manufacturing, Garment, Textile, sportsware

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหาร)
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิ

25-May-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ในเรื่องกระบวนการผลิตน้ำตาล น้ำเชื่อม
 • ตรวจสอบตามมาตรฐานคุณภาพภายใน และคู่ค้า
 • ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงงาน

22-May-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิงอายุ 30 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
 • สามารถปฏิบัติงานในจังหวัดขอนแก่นได้

19-May-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิงอายุ 40 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
 • สามารถปฏิบัติงานในจังหวัดขอนแก่นได้

19-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล