Sales & Marketing Supervisor 2 positions

Riken (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Male , age 35-40 years.
 • Bachelor degree in any fields, Science field
 • Experience in plastic field will be an advantage

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิงอายุ 20 ปี - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 - 35 ปี
 • ประสบการณ์ด้วน Sale อย่างน้อย 2 ปี
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาการตลาด

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Finding new customers and maintaining relationship
 • Challenging any objections with a view
 • Increasing sales and profitability.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เชียร์ขาย ประกอบ สินค้า จักรยาน
 • รักงานขาย งานบริการ
 • ดูเเลบำรุงรักษาจักรยาน ในห้าง

20-Feb-17

 

Applied
 • ดูแลการประชาสัมพันธ์บริษัท ผลิตภัณฑ์
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ดูแล+ประสานงาน การสั่งสินค้าทางช่องทางต่างๆ

20-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22-32 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีด้านการตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด 1 ปีขึ้นไป

20-Feb-17

 

Applied
 • Buyer House Brand
 • Hard Line & Soft Line Product
 • Retail Business Experience

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมดูแล project event booth และงานพื้นที่ขาย
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในบริษัท
 • ติดต่อประสานงานกับ supplier ในการควบคุมการก่อสร้าง

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี สามารถสื่อสารได้
 • มีทักษะในการบริหารจัดการ

16-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล