• Attractive benefits package
 • 2 years experience in the role with 5 star hotels
 • Good English communication

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/ female age between 22 – 30 years.
 • Good in speaking and writing in English.
 • Minimum 2 years’ experience in online marketing

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female aged 23-30 years.
 • Fluent in English both spoken and written.
 • 1-3 years’ experience in advertising/media fields

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • พัฒนาระบบเว็บไซด์บริษัทให้อัฟเดท
 • อัฟเดทกิจกรรมสินค้าโปรโมชั่น และงานกิจกรรมบริษัท
 • ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

22-May-17

 

Applied
 • หาลูกค้าจ้างบริษัทฯ ผลิตสินค้าประเภท สมุนไพร
 • วุฒิการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี แพทย์แผนไทย
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

22-May-17

 

Applied
 • เพศชาย -หญิง อายุ 23-35ปี
 • จัดสถานที่และอุปกรณ์ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
 • ประสานงานกับออร์แกไนซ์ ดูแลงานต่าง ๆ

22-May-17

 

Applied
 • Presentation Skills
 • Client Relationships
 • Emphasizing Excellence

19-May-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • เพศหญิง / ชาย จบวุฒิ ม.3 หรือ ปวช
 • จบด้านการการตลาด หรือ ใกล้เคียง
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า

19-May-17

 

Applied
 • ประสานงานลูกค้าทั้งภายในและภายนอกโครงการ
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • วางแผนและออกแบบเครื่องมือสื่อสาร

19-May-17

 

Applied
 • งานหลัก ออกแบบสื่อ/Content คุณภาพ
 • งานแปลจากเว็บไซต์เพื่อให้ความรู้ การโฆษณา
 • ชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุ 23 ถึง 26 ปี

18-May-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ดูแลสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมทางการตลาด
 • ทำสรุปสื่อส่งเสริมการขายและกิจกรรมการตลาด

18-May-17

 

Applied
 • มีความสามารถในการ การตลาด วางแผน
 • มีความรู้เกี่ยวกับกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์หรือเคยเป็น Store Manager

18-May-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาม.6 - ปริญญาตรี
 • มีมิตรสัมพันธ์ที่ดี ร่าเริงแจ่มใส
 • ประชาสัมพันธ์ด้านการขายการตลาด

18-May-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาม.6 - ปริญญาตรี
 • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • ประชาสัมพันธ์งานป้ายทุกชนิด

18-May-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีทักษะความสามารถใช้คอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์การขาย 1 - 3 ปี

16-May-17

 

Applied
 • อายุระหว่าง 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (การตลาด, เทคนิค)
 • มีประสบการณ์การขาย 1-3 ปี

16-May-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิ ปวส ขึ้นไป
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป

16-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล