• 5 years’ experience in chemical products
  • Bachelor or master’s degree in Marketing
  • Experience in the branding, brand communication

24-Feb-17

 

Applied
  • เพศ หญิง อายุ 18 - 35 ปี
  • ปวช.ขึ้นไป สาขาการตลาด
  • มีรถยนต์สามารถนำมาใช้งานได้ พร้อมใบอนุญาตขับขี่

22-Feb-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในงานบริหารผลิตภัณฑ์
  • มีทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล