Marketing Brand Manager

Grand Homemart Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

  • มีแผนงานด้านการตลาด เข้าถึงผู้บริโภค
  • รู้จักสื่อ ช่องทางต่างๆ มีเครือข่ายการทำงาน
  • พัฒนาตเอง ติดตามข่าวสาร เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เสมอ

19-Apr-17

 

Applied
  • เพศหญิง อายุ 30 - 35 ปี
  • ปริญญาตรี - ปริญญาโท เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์เป็นอ
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 - 5 ปี

18-Apr-17

 

Applied
  • เพศหญิง อายุ 30 - 35 ปี
  • ปริญญาตรี - ปริญญาโท เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์เป็นอ
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 - 5 ปี

18-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล