• Work at the company which has No.1 share
 • Work at growing company and grow up yourself
 • Work in Best Medical manufacturer in Mekong region

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ดูแล ควบคุมการวางแผนการตลาด
 • รับรองลูกค้าที่มาดูงานจากต่างประเทศ

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแล ควบคุมการวางแผนการตลาด
 • รับรองลูกค้าที่มาดูงานจากต่างประเทศ
 • บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ
 • 20 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีหน้าที่สนับสนุนงานด้านการตลาดน้ำมันเครื่อง
 • มีหน้าที่สนับสนุนหน่วยงานขายน้ำมันเครื่อง
 • จัดทำรายงานข้อมูลการตลาดพร้อมทั้งรายงานตลาดคู่แข่ง

24-Mar-17

 

Applied
 • ออกพบลูกค้านำเสนอผลิตภัณฑ์ ติดตาม Order จากลุกค้า
 • ชาย / หญิง วุฒิ ปวช- ปริญาตรี อายุ 22- 32 ปี
 • มีประสบการณ์การขาย 1-2 ปี

24-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล