Graphic Design/กราฟฟิคดีไซน์

Fuji Ace Co., Ltd

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • ปริญญาตรี สาขา computer graphicหรือที่เกี่ยวข้อง
  • ชาย / หญิง อายุ 22 – 35 ปี
  • สาขาบางปู สมุทรปราการ

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • จัดทำงบประมาณของสื่อทุกชนิด
  • ส่งเสริมการตลาด เช่น จัดทำสื่อต่างๆ, จัด Event
  • จัดทำออกแบบป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการ

22-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล