• Legal
 • Lawyer
 • law firm

24-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท นิติศาสตร์
 • ประสบการณ์ Legal Manager ไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • ความรู้และทักษะเกี่ยวกับกฎหมายพื้นฐานต่างๆ

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree in Law, Employment Relations
 • 3-5 years working experience in the same
 • Experience with Labor Union will be advantage

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาขั้นต่ำ: ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป (officer) 26 ปีขึ้นไป (Senior)
 • มีความรู้เฉพาะทางกฏหมาย

19-Apr-17

 

Applied
 • สถานที่ทำงานอยู่ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี
 • เน้นผู้สมัครที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
 • และสามารถทำงานเป็นทีม

18-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30-45 ปี วุฒิ ป.โท สาขาการจัดการ
 • มีความรู้ความเข้าใจด้าน กม. กฎระเบียบของ สนง.ก.ล.ต
 • มีประสบการณ์ทำงานกับบริษัทมหาชนอย่างน้อย 3-5 ปี

17-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล