• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม, ไฟฟ้าสื่อสาร
  • มีประสบการณ์ 0-1 ปีขึ้นไป และพื้นฐานความรู้ด้านNet
  • สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้

15-Nov-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.