• ปริญญาตรี สาขาโทรคมนาคม, อิเลคทรอนิกส์
  • มีความเข้าใจทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานได้ดี

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.