• Male, aged 22-35 years old
  • Degree in Electronics, Electrical or Instrument
  • Ability to work rotating shift hours

09-Dec-16

 

Applied
  • ตรวจสอบ ดูแล ระบบ Server
  • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
  • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
  • วางแผนการบริหารงานซ่อมบำรุงทั้งหมดในบริษัท ฯ
  • ดูแลงานซ่อมบำรุง กรณีเครื่องจักรชำรุดเสียหาย
  • ดูแลซ่อมบำุรุงเครื่องจักรและระบบต่างๆให้ทำงานปกติ

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.