• Cast Shop , Production
 • Sanitary ware
 • One piece

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญงานเชื่อมโลหะ และงานท่อ
 • ทำงานติดตั้ง และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 • มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญงานเชื่อมโลหะ

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. สาขาช่างกล ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า
 • ซ่อม บำรุง ดูแล รถบรรทุก

23-Jun-17

 

Applied
 • ปวช.-ปวส. ขึ้นไปสาขาไฟฟ้าช่างยนต์-เครื่องกล
 • มีทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมคุณภาพของงานวัสดุ และ ฝีมือแรงงาน ทุกขั้นตอน
 • ตรวจสอบงานหน้าสนาม และ พิจารณาแบบ Shop Drawing
 • ประสานงานทางด้านเทคนิคการปฏิบัติงานกับวิศวกร

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • มีใจรักในงาน ขยันอดทน ใส่ใจเรียนรู้งาน
 • ไม่เกี่ยงงาน
 • มีประสบการณ์ด้านเครื่องยนต์เครื่องจักรมา

23-Jun-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • เพศชาย
 • สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

23-Jun-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • เพศชาย
 • สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

23-Jun-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป เพศชาย
 • ผู้ช่วยช่าง
 • สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

23-Jun-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 - ปวช.- ปวส. ทุกสาขา
 • อายุ 20-40ปี
 • สามารถทำงานเข้ากะได้, ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

22-Jun-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 - ปวช.- ปวส. ทุกสาขา
 • อายุ 20-40ปี
 • สามารถทำงานเข้ากะได้, ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

22-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • ตรวจเช็ค/ซ่อมบำรุงรักษาระบบช่วงล่างรถยนต์
 • รักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

22-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

20-Jun-17

 

Applied
 • สามารถสั่งผลิตและควบคุมเครื่อง CNC ตามแบบได้
 • ชาย อายุ 25-40 ปี
 • สามารถดูแบบำรุงรักษาเครื่อง CNC ได้

20-Jun-17

 

Applied
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสูงกว่า
 • ประเภทของงาน : งานประจำ
 • ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี

20-Jun-17

 

Applied
 • เชื่อมท่อ HDPE
 • เพศชาย อายุ 21 - 35 ปี
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป (สาขางานที่เกี่ยวข้อง)

20-Jun-17

 

Applied
 • ทำงานช่างต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
 • หากมีประสบการณ์ซ่อมบำรุง เครื่องจักรสร้างถนน สะพาน
 • ดูแลรถและเครื่องจักรต่างๆให้อยู่ในสภาพดี

20-Jun-17

 

Applied
 • มีความขำนาญในงานไม้ 3 ปี ขึ้นไป หรือ
 • มีความชำนาญในงานปูน 3 ปี ขึ้นไป หรือ
 • มีความชำนาญในงานเหล็ก 3 ปี ขึ้นไป

20-Jun-17

 

Applied
 • เชื่อมท่อ HDPE
 • เพศชาย อายุ 21 - 35 ปี
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป (สาขางานที่เกี่ยวข้อง)

20-Jun-17

 

Applied
 • เชื่อมเหล็ก/โลหะ
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป (มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี)
 • สามารถใช้ตู้เชื่อมไฟฟ้า/แก๊สได้

20-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.-ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงตู้ทำความเย็น

19-Jun-17

 

Applied
 • Age 20-30 years old
 • Diploma of Technical,Electrician ,Mechanical
 • 0-5 year related field experience

19-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.