• At least Diploma Holder, science background
 • Able to work night shift
 • Can read/ write English, speaking is advance

21-Feb-17

 

Applied
 • เชี่ยวชาญในการถอดแบบระบบไฟฟ้า
 • ปวส.สาขาไฟฟ้า หรือสูงกว่า
 • ประสบการณ์ในการติดตั้งระบบไฟฟ้า (หรือโซล่าร์)

20-Feb-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างน้อย 1 ปี
 • ปวช. - ปวสไฟฟ้า
 • เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการ ติดตั้งระบบไฟฟ้า

20-Feb-17

 

Applied
 • ตรวจสอบการทำงานของระบบงานไฟฟ้า,ประปา
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง,ช่างกลโรงงาน

18-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปวส. สาขาไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

18-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ซ่อมบำรุง ไฟฟ้า,ประปา,โทรศัพท์
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้น
 • ปวช.,ปวส. สาขาไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

18-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ซ่อมบำรุงแก้ไขเครื่องจักรเครื่องจักร
 • มีความรู้ความเข้าใจระบบไฟฟ้าโรงงาน
 • Motor – Relay , Magnetic Sensor Controller.

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวส ขึ้นไป การจัดการอุตสาหกรรม
 • สามารถใช้ความรู้ทางเครื่องกล และยานยต์
 • สามารถเขียนแบบ หรืออ่านแบบได้ดี

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 - 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช ขึ้นไป สาขาวิชาช่างทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ติดตั้งไฟฟ้า

16-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับ ปวส. ขึ้นไปสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์

16-Feb-17

 

Applied
 • ทำการติดตั้งประตูม้วนอัตโนมัติ
 • ซ่อมเเละบำรุงรักาาระบบประตูม้วนอัตโนมัติ
 • ประสานงานการติดตั้งประตูจนเเล้วเสร็จก่อนส่งมอบงาน

16-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า,

16-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.