• 1 year experience in the manufacturing industry
 • Service-minded, self-motivated, results-driven
 • Possess excellent presentation

27-May-17

Salary negotiable

Applied
 • At least Bachelor or Master’s degree in Science
 • Minimum 2-3 years of work Experience
 • Fluent in English

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • นำเสนอขายมอเตอร์ไซต์
 • เพศหญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • จบ ปวส. ขึ้นไป

26-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปในด้านวิศวกรรม
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

24-May-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Civil Engineer or any related
 • 1-3 years’ experience
 • Good command English and computer literacy

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, male or female, aged 26-32 years
 • Bachelor’s degree of Engineering or Science
 • At least 2 years of experience in sales

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาด้านอุตสาหรรม
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2ปี

23-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา เครื่องกล
 • เพศ ชาย /อายุ 27-35 ปี
 • เป็นคนสัญชาติไทย , สามารถใช้ภาษาอังกฤษ

23-May-17

 

Applied
 • วางแผนงานขาย
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

23-May-17

 

Applied
 • ริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
 • คยผ่านงานด้านฝ่ายขาย ในส่วนของงานโปรเจค
 • มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถนำมาใช้ปฏิบัติงานได้

18-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.